Усні теми з англійської мови

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Твір на тему Усні теми з англійської мови

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 0.68 мб.
Мова: український
12.03.2011

• Learning Foreign Languages


During a lot of centuries people learn foreign languages.

People in Europe started to learn languages in the 11th century.

It is known that Yaroslav the Wise knew a lot of foreign languages.

But at those times learning foreign languages was a privilege of rich people.

Today millions of people all over the world learn foreign languages.

They play a great part in our life.

People, who know foreign languages, are necessary for the development of the techniques, economy and arts in the modern society.

For example, a good engineer or a qualified worker should be able to read some technical papers for the imported equipment.

Learning foreign languages is especially important in our country.

People want to learn foreign languages to write to their pen-friends, or to communicate with them personally.

People also want to read the works of famous writers in the original, newspapers and magazines.

During the classes of foreign languages one can train his memory and thinking.

A foreign language helps to know the native language better.

A person who learns a foreign language, at the same time gets acquainted with the culture of the country, its literature, history and geography.

Вивчення іноземних мов

Протягом багатьох століть люди вивчають іноземні мови.

Люди в Європі почали вивчати іноземні мови в 11 столітті.

Відомо, що Ярослав Мудрий знав багато іноземних мов.

Але в ті часи вивчення іноземних мов було привілеєм багатих людей.

Сьогодні мільйони людей в усьому світі вивчають іноземні мови.

Вони відіграють важливу роль у нашому житті.

Люди, що знають іноземні мови, потрібні для розвитку техніки, економіки і мистецтв у сучасному суспільстві.

Наприклад, гарний інженер чи кваліфікований робітник повинен уміти прочитати технічні інструкції до імпортного устаткування.

Вивчення іноземних мов особливо важливе в нашій країні.

Люди хочуть вивчати іноземні мови, щоб писати своїм друзям чи спілкуватися з ними особисто.

Люди також хочуть читати твори відомих письменників в оригіналі, газети і журнали.

Під час уроків іноземної мови можна тренувати свою пам'ять і мислення.

Іноземна мова допомагає краще знати свою мову.

Людина, що вивчає іноземну мову, у той же час знайомиться з культурою країни, її літературою, історією і географією.

Vocabulary:

privilege ['privilid3] — привілей original [o'r^inal] — оригінал

techniques [tek'ni:ks] — техніка culture ['kAltfa] — культура

modern society ['mo:dan sa'saiati] — to get acquainted [ak'weintid] — сучасне суспільство знайомитись

Questions:

1. When did people begin to learn foreign languages?

2. How many languages did Yaroslav the Wise know?

3. Do languages play a great part in your life?

4. Is it especially important in our country to learn languages? Why?

5. What advantages does a person knowing foreign languages have?

• Why I Learn the English Language


I began to study English in the fifth form and by now I have been learning this language for 7 years.

I like English; I think any foreign language helps to understand your own language.

The English language is one of the most important languages in the modern world; more than one billion people can speak or understand this language.

This language is the official language in such countries as the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, the South-African Republic, India and many African countries.

English is one of the five official languages of the United Nations Organization.

English is the language of the great English literature.

It is the language of Shakespeare, Byron and Charles Dickens.

From the early childhood we enjoy the books by English writers — who does not know Winnie-the Pooh, Sherlock Holmes or Robinson Crusoe!

Чому я вивчаю англійську мову

Я почав вивчати англійську мову в п'ятому класі, і до цього часу я вивчаю цю мову протягом 7 років.

Я люблю англійську мову і думаю, що будь-яка іноземна мова допомагає зрозуміти свою власну мову.

Англійська мова — одна з найбільш важливих мов у сучасному світі; понад один більйон людей можуть говорити цією мовою чи розуміти її.

Це офіційна мова таких країн, як Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південноафриканська Республіка, Індія і багатьох африканських країн.

Англійська мова — одна з п'яти офіційних мов Організації Об'єднаних Націй.

Англійська мова — мова великої англійської літератури.

Це мова Шекспіра, Байрона і Чарлза Дікенса.

З раннього дитинства ми насолоджуємося книгами англійських письменників — хто не знає Вінні- Пуха, Шерлока Холмса і Робінзона Крузо!

But the English language is also the language of science — most of scientific magazines in the world are published in English.

It is impossible to be a good scientist without knowing this language.

That is why I pay much attention to English and I hope that in the the future I shall know this language well.

Але англійська мова — це також мова науки: більшість наукових журналів у світі видаються англійською.

Неможливо бути гарним вченим і не знати цієї мови.

Саме тому я приділяю багато уваги англійській мові і сподіваюся, що в майбутньому я буду знати цю мову добре.

Vocabulary:

official language [a'fijl 'teqgwid3]

офіційна мова United Nations Organization

[ju'naitid nei[nz '3:ganai'zeijn] — Оранізація Об'єднаних Націй Shakespeare ['[eikspia] — Шекспір

Byron ['bairan] — Байрон Charles Dickens [t[a:rlz 'dikanz] ■

Чарльз Диккенс Winnie-the-Pooh ['wini 9a pu:] — Вінні-Пух

Questions:

1. When did you begin to study English?

2. Do you like this language?

3. Why is it important to know English?

4. What English books have you read in original or in translation?

5. Why must every specialist know English?
    продолжение
Удобная ссылка:

Завантажити твір безкоштовно
подобрать список литературы


Усні теми з англійської мови


Постійний url цієї сторінки:
Твір Усні теми з англійської мови


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.