Сімейне право України, Червоний

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Книга на тему Сімейне право України, Червоний

купить книгу
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 0.54 кб.
Мова: український
20.02.2011
 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 167    
виховну, регулятивну й охоронну функції. Однак спрямованість останніх, співвідношення між ними, способи їх здійснення є різними у різних галузях права.

Функції сімейного права істотно відрізняються від функцій цивільного права. Так, регулятивна функція останнього спрямо­вана на сприяння створенню і розвитку у суспільстві нормаль­них економічних відносин. Як зазначає А. Пушкін, майнові та особисті немайнові відносини, які становлять предмет цивіль­ного права, — це звичайні, такі, що існують поза порушенням, відносини, беручи участь у яких, громадяни та організації за­довольняють свої життєві потреби1. Регулятивна ж функція сімейного права передбачає зміцнення сім'ї, виконання остан­ньою її ідеологічної (виховної) та господарської функцій, охоро­ну сім'ї, дитинства, материнства і батьківства.

Виховна функція сімейного права спрямована на забезпечення такої поведінки членів сім'ї, насамперед дітей, яка відповідає інтересам сім'ї та суспільства. Метою ж виховної функції цивіль­ного права є забезпечення такої поведінки його суб'єктів, яка відповідає інтересам фізичних і юридичних осіб, держави та суспільства. Це досягається завдяки тому, що норми цивіль­ного права передбачають можливість впливу у разі вчинення правопорушення на майнову сферу правопорушника.

Охоронна функція сімейного права спрямована на захист й відновлення особистих немайнових і майнових прав та інтересів членів сім'ї у разі їх порушення. Охоронна ж функція цивіль­ного права передбачає захист та відновлення особистих немай­нових і майнових прав та інтересів його суб'єктів. Способи ж здійснення цих функцій у сімейному і цивільному праві є різними, що є ще одним свідченням того, що сімейне право є самостійною правовою галуззю.

§ 4. Принципи сімейного права

Під принципами галузі права треба розуміти основоположні засади, характерні для всіх або більшості інститутів останньої та закріплені в її нормах. Основні принципи сімейного права нашої держави, як й будь-якої іншої правової галузі, закріпле­ні у Конституції. Вони визначають положення, пов'язані з


1 Див.: Там само. С. 15.

2 Див.: Гражданское право Украины. Ч. 1. Харьков, 1996. С. 20.

3 Див.: Гражданское право. Т. 1. М., 1998. С. 35.

Див.: Гражданское право Украины. — Ч. 1. — Харьков, 1996. — С. 20.

29

укладенням шлюбу, правами та обов'язками подружжя, батьків і дітей.

Згідно зч. 1 ст. 51 Конституції шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Це означає, що особи, які одружу­ються, наділені правом вільного вибору другого з подружжя. Зазначений принцип закріплено в ч. 1 ст. 24 СК. З нього випливає, що закон захищає інтереси тієї особи, право якої на свободу вибору чоловіка, дружини порушено. Відповідно до ч. 1 ст. 40 СК шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка.

У ст. 51 Конституції закріплено також принцип рівності прав і обов'язків подружжя у шлюбі та сім'ї. Цей принцип тісно пов'язаний з положеннями ст. 24 Основного Закону нашої держави про рівність прав чоловіка і жінки та її гаран­тії, а також з положеннями пунктів 1 і 4 першого розділу Декларації про загальні засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок, прийнятої Верховною Радою України 5 березня 1999 р.

Рівноправність чоловіка і жінки у сімейних відносинах дістає вияв у рівності таких їх особистих немайнових прав, як право наречених на вибір прізвища при реєстрації шлюбу, право дру­жини та чоловіка на розподіл обов'язків і спільне вирішення питань життя сім'ї, а також на особисту свободу (статті 35, 54 і 56 СК). Відображенням же рівноправності дружини і чоловіка у майнових відносинах є їх рівне право на майно, набуте за час шлюбу (статті 60, 63, 65 і 70 СК), право та обов'язок мате­ріально підтримувати один одного (гл. 9 СК). Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини дістає вияв у їх праві визнача­ти прізвище останньої (ст. 145 СК), в обов'язку виховувати дитину (статті 150—152 і 157), у праві захищати її права та інтереси (ст. 154), визначати місце проживання дитини (статті 160 і 161), управляти її майном (ст. 177 СК), в обов'язку утри­мувати дитину та праві одержувати аліменти від повнолітніх дочки, сина (глави 15, 16 і 17 СК).

У ч. 2 ст. 51 Конституції закріплено принцип взаємної мате­ріальної підтримки батьків і дітей. Це дістає вияв в обов'язку батьків утримувати своїх неповнолітніх і повнолітніх дітей і в праві батьків на одержання аліментів від своїх дітей (глави 15, 16 і 17 СК).

Частина 3 ст. 51 Конституції закріплює принцип охорони державою сім'ї, дитинства, материнства і батьківства. Цей принцип тісно пов'язаний з положеннями пунктів 2—8 Дек-

    продолжение

 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 167    

Удобная ссылка:

Завантажити книгу безкоштовно
подобрать список литературы


Сімейне право України, Червоний


Постійний url цієї сторінки:
Книга Сімейне право України, Червоний


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.