Сімейне право України, Червоний

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Книга на тему Сімейне право України, Червоний

купить книгу
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 0.54 кб.
Мова: український
20.02.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 167    

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1

ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД,

ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Поняття й предмет сімейного права

Поняття "сімейне право" може мати різні значення. Воно охоплює чотири пов'язані між собою, але такі, що не збіга­ються за обсягом та змістом, поняття.

Під сімейним правом розуміють насамперед сукупність правових норм, які регулюють особисті немайнові та пов'язані з ними майнові відносини, що виникають зі шлюбу, споріднен­ня, усиновлення та взяття дітей на виховання. Згідно зі ст. 2 Сімейного кодексу (СК) України такими відносинами є: 1) особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами і усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання; 2) відносини між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками, рідними братами і сестрами, мачухою, вітчимом та падчеркою, пасинком; 3) немайнові та (або) майнові відносини між іншими членами сім'ї, визначеними у цьому Кодексі. У зазначеній статті перелічені відносини, які є пред­метом сімейного права як галузі або підгалузі права.

По-друге, сімейне право розглядають як сімейне законодав­ство, тобто систему сімейно-правових нормативних актів, роз­ташованих залежно від їх юридичної сили у певному порядку.

По-третє, сімейне право визначають як правову науку, тобто систему знань про сімейно-правові явища. Ця наука вивчає закономірності сімейно-правового регулювання певних суспіль­них відносин, способи забезпечення його ефективності. Як й будь-яка правова наука, наука сімейного права — це вчення, яке складається з системи взаємопов'язаних і взаємоузгодже-них понять, поглядів, висновків, суджень, концепцій і теорій. Предметом науки сімейного права є: 1) норми, сукупність яких утворює це право як галузь або підгалузь права; 2) сімейне законодавство; 3) сімейні правовідносини, практика розгляду

та вирішення сімейно-правових спорів; 4) вивчення історії роз­витку сімейного законодавства і науки сімейного права, що має пізнавальне значення і водночас необхідне для вироблення пропозицій щодо вдосконалення сімейно-правових норм, під­вищення ефективності їх застосування, а також для виявлення тенденцій розвитку сімейного права; 5) вивчення сімейного права і сімейного законодавства зарубіжних країн з метою за­позичення позитивного досвіду.

По-четверте, сімейне право розуміють як навчальну дисцип­ліну, яка є системою взаємопов'язаних поглядів, суджень, ідей щодо її предмета — сімейного права як галузі або підгалузі права, сімейного законодавства, науки сімейного права.

В юридичній літературі немає єдності думок щодо визнання сімейного права правовою галуззю. Одні автори, зокрема роз­робники Цивільного кодексу (ЦК) України 2003 p., вважають це право частиною або підгалуззю цивільного права1, а інші, зокрема розробники СК, — самостійною галуззю права2.

Щоб дати відповідь на питання, чи є сімейне право самостій­ною правовою галуззю, треба чітко визначити його предмет, метод, функції та принципи. Основою поділу права на галузі є характер регульованих ним суспільних відносин. Специфіч­ність цих відносин зумовлює необхідність їх особливого регу­лювання. Як зазначає В. Яковлев, своєрідність регульованих відносин не тільки обумовлює існування галузі права, а й визна­чає її функціональне призначення та особливості соціально-юридичного змісту, який дістає концентрований вираз у таких загальних засадах, як принципи, метод, механізм впливу на опосередковувані відносини3. Більшість авторів, які досліджують питання про предмет сімейного права як правової галузі, вва­жають, що ним є особисті немайнові та пов'язані з ними майнові

1 Див.: Вильнянский СИ. Лекции по советскому гражданскому праву. -
Ч. 1. — Харьков, 1958. — С. 14—15; Иоффе О.С. Советское гражданское
право (курс лекций). Л., 1958. — С. 15, 28—29; Советское семейное
право. К., 1982. — С. 18—19; Антокольская М.В. Семейное право.
М, 1999. — С. 31-36; Гражданское право. Т. 3. — М., 1999. - С. 258—
267; Українське
право. — 1999. — № 1. — С. 21.

2 Див.: Рясенцев В.А. Семейное право. М., 1971. — С. 8—20; Беляко­
ва A.M., Ворожейкин Е.А. Советское семейное право. М., 1974. — С.
10—12; Матвеев Г.К. Советское семейное право. М., 1985. — С. 34—37;
Сімейне
право України. — К., 1997. — С. 14; Гражданское право. Т. 1. —
М., 1998. — С. 9, 22. Косова О.Ю. Предмет семейного права и семейное
законодательство
// Государство и право. — 2000. — № 7. — С. 73—77;
Советское семейное право. М., 1982. — С. 3—10; Толстой Ю.К. Граждан­
ское право и гражданское законодательство // Правоведение. — 1998. —
№ 2. - С. 136; Сімейне право України. - К., 2002. — С. 13-14.

3 Див.: Советское семейное право. М., 1982. — С. 3.

відносини, які виникають зі шлюбу, споріднення, усиновлення та взяття дітей на виховання1.

Дещо своєрідно визначає предмет сімейного права В. Гопан-чук. На його думку, це сукупність норм, які регулюють осо­бисті немайнові права та ті, що випливають з них, майнові відносини людей, які виникають на грунті шлюбу та сім'ї2. У цьому визначенні допущено дві неточності: по-перше, сукуп­ність норм — це не предмет, а галузь права, а по-друге, норми права не регулюють права, а встановлюють їх. Суб'єктивні ж права та обов'язки виникають у результаті врегулювання правом суспільних відносин.

Щоб визначити, чи є сімейне право самостійною галуззю права, необхідно насамперед проаналізувати особливості суспіль­них відносин, які регулюються ним. Сімейне право, як вже зазначалося, регулює особисті немайнові і пов'язані з ними майнові відносини, що виникають зі шлюбу, усиновлення і взяття дітей на виховання.

Однією з особливостей предмета сімейного права є співвід­ношення регульованих ним особистих немайнових і майнових відносин. Донедавна більшість фахівців з проблем сімейного права вважали, що у ньому на першому плані знаходиться регулювання особистих немайнових відносин. Причому такий погляд висловлювали як прибічники того, що сімейне право є самостійною правовою галуззю (В. Рясенцев, Г. Матвеев, Є. Во-рожейкін, В. Яковлев, Є. Суханов), так й ті, хто вважає, що воно є частиною, підгалуззю цивільного права3.

Нині на думку окремих російських авторів, зокрема М. Анто-кольської4 та Н. Єгорова5, у сімейному праві превалює регулю­вання майнових відносин. Свій погляд ці науковці обґрунто­вують не тільки тим, що, як вони твердять, існує незначна кількість норм сімейного права, які регулюють особисті не­майнові відносини, що, на думку Н. Єгорова, не має вирішаль­ного значення, а й тим, що ці відносини регулюються державою остільки, оскільки вони тісно пов'язані з майновими відносина­ми і справляють на них певний вплив. Так, особисті немайнові відносини з виховання дітей стають об'єктом правового регулю­вання насамперед тому, що вони тісно поєднані з майновими

1 Див., напр.: Рясенцев В.А. Семейное право. — М., 1971. — С. 8. : Див.: Сімейне право України. — К., 2002. — С 14. 5 Див.: Йоффе О.С. Советское гражданское право. — Ч. 3. — Л., 1965. — С 176, 183; Советское семейное право. - К., 1982. — С. 12.

4

    продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 167    

Добавить книгу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Завантажити книгу безкоштовно
подобрать список литературы


Сімейне право України, Червоний


Постійний url цієї сторінки:
Книга Сімейне право України, Червоний


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.