Сучасні комп ютерні технології в навчанні

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Реферат на тему Сучасні комп ютерні технології в навчанні

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 35.6 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Аркадий
14.07.2010
1 2    
Реферат на тему:
"Сучасні комп'ютерні технології в навчанні"

Зміст
  Вступ
1. До історії виникнення проблеми комп'ютеризації учбового процесу
2. Сучасний стан практичної комп'ютеризації процесу навчання
3. Методи організації навчання із застосуванням персонального комп'ютера
4. ПК як засіб навчання
5. Навчання на відстані - що це таке?
6. Дистанційне навчання. Підходи до рішення проблеми
7. Технолого-економічні аспекти проблеми дистанційного навчання
8. Досвід використання комп'ютерний технологій для навчання інформатиці незрячих дітей
9. Переваги і недоліки комп'ютерних повчальних систем
10. Специфіка психологічного сприйняття студентами комп'ютерних технологій в навчанні
Висновок
Література

Вступ

Актуальність вибраної теми пояснюється істотою і загальнолюдською значущістю матеріалу, що зачіпає. Річ у тому, що проблема інформатизації і безпосередньо пов'язаній з нею комп'ютеризації всіх сфер людської діяльності є одній з глобальних проблем сучасного миру. Причина тому - нечуване для попередніх епох підвищення ролі інформації, перетворення її в одну з найважливіших рушійних сил всього виробничого і суспільного життя. Зараз відбувається паралельно стрімкий стрибок в розвитку апаратних засобів, тобто власне комп'ютерів як технічних пристроїв за останніх 2-3 року зробив цю техніку достатньо доступною. Тому впровадження комп'ютерних технологій в освіту можна охарактеризувати як логічний і необхідний крок в розвитку сучасного інформаційного світу в цілому. Підтвердженням цього може служити виникнення цілого ряду спеціальних наукових центрів, які безпосередньо займаються проблемами інформатизації і комп'ютеризації освіти (Міжнародна академія інформатизації освіти [Москва] і створений на базі її іноземних відділень Усесвітній розподілений університет, і т.д.).
Такий факт, як поява спеціалізованих періодичних видань, літератури загального педагогічного порядку по проблемах комп'ютеризації і більшості відповідних методичних розробок говорить про існування і гостру актуальність даної проблеми для сучасної школи на всіх її рівнях.
Сучасна наука концентрує увагу на теоретичній розробці концепції і структурно-організаційних моделей комп'ютеризації освіти, оскільки на даний момент, зважаючи на відсутність стабільних позицій в цьому питанні, реальна комп'ютеризація учбового процесу на місцях фактично відсутня.
Обґрунтування невідкладної необхідності впровадження комп'ютерної і мікропроцесорної техніки в шкільну практику містить два основних, тісно зв'язаних між собою доданків. По-перше, величезні техніко-операційні можливості комп'ютера несуть в собі незрівняний з раніше застосованими технічними засобами навчання, дидактичний матеріал, який може і повинен бути реалізований в учбово-виховному процесі. По-друге, справжня дієвість науково-технічного прогресу (а широке застосування комп'ютерів - один з яскравих його проявів) у вирішальної степені залежить від підготовки кадрів на рівні сучасних вимог.
Тому вивчення і використання комп'ютерної техніки в учбовому процесі-це - найважливіший компонент підготовки що вчаться до подальшого трудового життя. Не можна не враховувати того, що для більшості випускників середніх і вищих учбових закладів майбутня професія стане по перевазі комп'ютерної.

1. До історії виникнення проблеми комп'ютеризації учбового процесу

До кінця 20-го століття роль знання у всьому світі неймовірно зросла. Рівень володіння знанням, або, більш узагальнено, інформацією починає визначати політичний і господарський статус держав. А для успішної роботи в таких умовах державам потрібні люди - висококваліфіковані фахівці, що відповідають найвищим вимогам сучасності. Тому на рубежі тисячоліть освіта перетворюється на одне з джерел найцінніших стратегічних ресурсів - людського капіталу і знань, що, кінець кінцем, визначає загальний рівень розвитку суспільства. І головним прискорювачем його розвитку стає інформатизація. Інформатизація суспільства, у свою чергу, практично неможлива без комп'ютеризації системи освіти, через що ця проблема по своїй значущості виходить зараз на перше місце в педагогічній науці. Пріоритетність цієї проблеми посилюється ще і тим, що вона є принципово новою. Виникнувши разом з появою комп’ютера, тобто в останні два десятиліття, вона не може використовувати досвід минулих століть і тисячоліть, як це робиться в класичній педагогіці, і вимушена розвиватися тільки "зсередини", формуючи свою наукову базу одночасно у всіх необхідних сферах - філософії, психології, педагогіці і методиці. Це обставина, у поєднанні з крайньою практичною необхідністю, додає проблемі комп'ютеризації освіти підвищену актуальність, виводить її на перше місце в групі першочергових завдань сучасної педагогіки.
Комплексна інформатизація шкіл і вузів орієнтується тепер на формуванні і розвитку інтелектуального потенціалу науки, вдосконаленні форм і змісту учбового процесу, впровадженні комп'ютерних методів навчання, використанні в педагогічній роботі сучасних інформаційних технологій.

2. Сучасний стан практичної комп'ютеризації процесу навчання

Визначити полягання справ в тій або іншій сфері діяльності завжди досить важко. Проте в такому питанні, як комп'ютеризація, є один чинник, що легко враховується, який достатньо ясно може охарактеризувати картину в цілому. Це - показник технічної забезпеченості, іншими словами - наявність необхідного парку комп'ютерної техніки і рівень її технічної якості. Річ у тому, що комп'ютеризація робочих процесів прямо залежить від наявності і якісного рівня комп'ютерів на робочих місцях; без цього наявність навіть самої передової наукової думки так і залишиться фактом науки, але не чинником виробничого і суспільного життя.
З розвитком технології для навчання з використанням технічних засобів стала достатньою наявність тільки комп'ютера. Функції, які раніше виконували: телевізор, відеомагнітофон, магнітофон, кінопроектор, діапроектор і ін., з успіхом узяв на себе комп'ютер. Причому якість передачі, зберігання, відображення інформації значно підвищилося. У цьому ключі необхідно розглядати завдання перекладу всієї інформації в цифрові стандарти як пріорітетну.
Вже зараз комп'ютерна письменність є важливим показником культури, а в майбутньому виявиться необхідною кожній людині, на якій би ділянці він не працював. Отже, комп'ютерна справа, навчання користуванню комп’ютером найближчим часом повинно стати загальним.

3. Методи організації навчання із застосуванням персонального комп'ютера

У практиці навчання можуть застосовуватися чотири основні методи навчання:
пояснювально-ілюстративний
репродуктивний
проблемний
дослідження
Враховуючи, що перший метод не передбачає наявності зворотного зв'язку між учнем і системою навчання, його використання в системах з використанням ПК безглуздо.
Репродуктивний метод навчання із застосуванням засобів обчислювальної техніки передбачає засвоєння знань, що повідомляються учневі викладачем і (або) ПК, і організацію діяльності учня по відтворенню вивченого матеріалу і його застосуванню в аналогічних ситуаціях. Використання цього методу з використанням ПК дозволяє істотно поліпшити якість організації процесу навчання, але не дозволяє радикально змінити учбовий процес в порівнянні з вживаною традиційною схемою (без ПК). У цьому плані більш виправданим є застосування проблемного і пошукового методів.
Проблемний метод навчання використовує можливості ПК для організації учбового процесу як постановки і пошуків способів дозволу деякої проблеми. Головною метою є максимальне сприяння активізації пізнавальної діяльності учнів. В процесі навчання передбачається рішення різних класів завдань на основі отримуваних знань, а також і аналізу ряду додаткових знань, необхідних для дозволу поставленої проблеми. При цьому важливе місце відводиться придбанню навичок по збору, впорядкуванню, аналізу, і передачі інформації.
Дослідницький метод навчання із застосуванням ПК забезпечує самостійну творчу діяльність учнів в процесі проведення науково-технічних досліджень в рамках певної тематики. При використанні цього методу навчання є результатом активного дослідження, відкриття і гри, унаслідок чого, як правило, буває приємнішим і успішним, чим при використанні інших вищеперелічених методів. Пошуковий метод навчання припускає вивчення методів об'єктів і ситуацій в процесі дії на них. Для досягнення успіху необхідна наявність середовища, що реагує на дії. У цьому плані незамінним засобом є моделювання, тобто імітаційне представлення реального об'єкту, ситуації або середовища в динаміці.
Комп'ютерні моделі мають ряд серйозних переваг перед моделями інших видів через свою гнучкість і універсальність. Застосування моделей на ПК дозволяє уповільнювати і прискорювати хід часу, стискати або розтягувати простір, імітувати виконання дій дорогих, небезпечних або просто неможливих в реальному світі.
Загальні принципи організації навчання із застосуванням ПК.
Ефективне навчання із застосуванням комп'ютерної техніки базується на наступних загальних принципах і висновках по них:
Загальні принципи.
Висновки.
Активна участь що навчається в учбовому процесі.
Максимально сприяти активізації що навчається.
Постійне проведення особистого аналізу ситуації що навчаються в процесі навчання.
Уникати використання стандартних схем аналізу, міняти завдання і ситуації на різних стадіях навчання.
Наявність сигналів зворотного зв'язку в учбовому процесі.
Повідомляти що навчається про результатах його дій в кожній конкретної ситуації.
Наявність швидкого зворотного зв'язку в учбовому процесі.
Забезпечувати по можливості миттєвий зворотний зв'язок
Відмова від поведінки, позитивного результату, що не дає пригнічувати небажані варіанти дії, не підтверджуючи їх.
Постійне повторення пройденого матеріалу.
Практикувати і підтверджувати способи дій, навіть якщо вони вже були продемонстровані одного разу.
Індивідуалізація кількості і послідовності підтверджень дій в процесі навчання.
Підбирати способи підтвердження індивідуально.
Облік індивідуальних особливостей що навчається до сприйняття зовнішніх умов залежно від його станів і настрою.
Застосовувати приведені вище принципи не жорстко і однозначно, а гнучко.

4. ПК як засіб навчання

Останні технічні досягнення часто знаходили застосування в учбовому процесі, і ПК в цьому сенсі не є виключенням. Вже перші досліди застосування ПК в учбовому процесі показали, що використання обчислювальної техніки дозволяє істотно підвищити ефективність процесу навчання, поліпшити облік і оцінку знань, забезпечити можливість індивідуальної допомоги викладача що кожному вчиться в рішенні окремих задач, полегшити створення і постановку нових курсів.
ПК є могутнім засобом для обробки інформації, представленої у вигляді слів, чисел, зображень, звуків і т.п. Головною особливістю ПК як інструменту є можливість його настроювання (програмування) на виконання різного роду робіт, пов'язаних з отриманням і переробки інформації.
Застосування обчислювальної техніки в учбовому процесі відкриває но-виє шляхи в розвитку навиків мислення і уміння вирішувати складні проблеми, надає принципово нові можливості для активізації навчання. ПК дозволяє зробити аудиторні і самостійні заняття більш інтересними, динамічні і переконливими, а величезний потік інформації, що вивчається, легко доступним.
Головними перевагами ПК перед іншими технічними засобами навчання є гнучкість, можливість настроювання на різні методи і алгоритми навчання, а також індивідуальній реакції на дії кожного окремого повчального. Застосування ЕОМ дає можливість зробити процес навчання активнішим, додати йому характер дослідження і пошуку. У відмінності від підручників, телебачення і кінофільмів ПК забезпечує можливість негайного відгуку на дії учня, повторення, роз'яснення матеріалу для слабкіших, переходу до складнішому і надскладному матеріалу для найбільш підготовлених. При цьому легко і природне реалізується навчання в індивідуальному темпі.
Не підлягає сумніву, що у багатьох випадках переваги комп'ютера не заперечні. Він не тільки позбавить студентів від рутинних робіт, але і дозволить їм зайнятися трудомісткими практичними завданнями з використанням методів лінійного програмування і складних аналітичних досліджень. Використання текстових редакторів позбавляє студентів від нудного друкування на машинці і дає можливість викладачам вимагати від студентів багатократної переробки заданої теми, поки вона не стане задовільною. Подібна шліфовка стилю була б неможливою без комп'ютера. Час, який раніше витрачався на рутинні операції, що раз по раз повторюються, тепер може бути присвячений важливішим питанням, що вимагають напруги думки і творчого підходу.
У медичних інститутах просто не вистачить викладачів, щоб проводити індивідуальні заняття із студентами, які методом безкінечних повторів відпрацьовують діагностичні навики. Не знайдеться і видних фахівців, які стали б терпляче роз'яснювати кожному студентові - медику логічний ланцюг доводів, що приводять до діагнозу.
На юридичних факультетах, де на кожного викладача доводиться група в 20-30 чоловік, немає можливості працювати з окремими студентами, перевіряючи, як вони засвоїли принцип ведення судових дебатів.
Комп'ютери відкривають нові перспективи в області освіти. У міру збільшення об'єму знань і ускладнення методів аналізу, стає все важчим будувати навчання дотримуючись в основному принципу пасивного слухання лекцій і читання учбових текстів. Критичне мислення, уміння зрозуміти і вирішувати складні проблеми, здатність вивести корисні висновки з купи початкових даних - все це набуває великої важливості і вимагає від студентів активнішої діяльності.

5. Навчання на відстані - що це таке?

У сучасних соціально економічних умовах можливість отримання заочної і вечірньої освіти дуже важлива. Не менш важливим є завдання перепідготовки і підвищення кваліфікації, і тут дистанційне навчання є незамінним механізмом отримання якісної освіти. Інформаційні технології здешевлюють заочну форму навчання і стимулюють дітей, що вчаться, особливо обдарованих, підвищувати свій рівень знань по тих або інших предметах. Дистанційна освіта важлива для детей, яким по якихось причинах ми не можемо забезпечити повноцінна освіта в звичайних умовах школи.
Необхідна дистанційна освіта для початкової, середньої, професіональної і вищої освіти, для соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Дистанційна освіта представляє реальну можливість здобування якісної освіти без безпосереднього мешкання в місті, в якому людина збирається вчитися. Доступ до інформаційних ресурсів бібліотек - це теж проблема, яку можна вирішити за допомогою інформаційних технологій.
При використанні цих технологій складається нова організація роботи самого учня. Якщо при традиційному підході студент слухає лекції, веде конспекти, відвідує бібліотеки, семінари, то він фактично вбудований в організований учбовий процес. У ситуації дистанційної освіти студент винен сам собі організувати і отримати необхідний рівень знань, який може бути перевірений за допомогою системи тестування. Т.о. акценти зміщуються у бік САМОСТІЙНОЇ роботи, і для студента така форма навчання може бути економічнішою в порівнянні з традиційною. У перспективі, студент може здобути освіту в будь-якому університеті Каліфорнії, Сіднеї, Москві і т.д.
Навчання на відстані відноситься до способу доставки учбового матеріалу (взаємодії) в рамках заочного навчання, а учіння - на відстані самостійної роботи при будь-якій формі навчання.
Приклад успішного теленавчання.
Протягом двох років група студентів Московського інституту електронного машинобудування, не покидаючи Москви, проходила підготовку для отримання дипломів магістрів Університету штату Нью-Йорк. У проекті, яким керував В.П. Кашицин (37-74), студенти отримували учбові матеріали від американських професорів у вигляді книг і відеофільмів, а поточні завдання і звіти про виконану роботу передавалися по електронній пошті. Залікові сесії проводились в режимі комп'ютерної відеоконференції (використовувалися студії ІКИ РАН), а дипломні роботи захищалися в режимі комп'ютерною відео-конференції в реальному масштабі часу. (Це перший успішний експеримент такого роду в наший країні).
Як не парадоксально, першість у використанні сучасних інформаційних технологій (і, перш за все, комп'ютерних) в навчанні поступово починає переходити до гуманітаріїв. Під “гуманітаріями” мається на увазі в першу чергу викладачі вищої школи по дисциплінах гуманітарного циклу: історія, філософія, культурологія і деякі інші. Наприклад, в МЕІ заняття по історії вже достатньо давно проводяться в мультимедійних класах ПЕВМ. Для подібних занять зараз є достатньо багатий вибір CD - дисків, зокрема, і з історичної тематики: серед них зустрічаються як чисто учбові, так і диски пізнавального і енциклопедичного характеру. Наприклад, в кінці 1998 року фірма “Кліо Софтвер" випустила повчальний курс (комп'ютерний підручник) “Історія Росії в ХХ столітті": повна його версія включає 4 CD-диски. Самі автори називають свій курс комп'ютерним навчальним курсом нового покоління. Дійсно, можливості сучасних комп’ютерних технологій в ньому дуже активно використовуються (достатньо інтенсивно): в курсі можна знайти карти, фотографії, відеофрагменти, хронологію (timeline), термінологічний словник, є настройка рівнів складності, засоби тестування знань і т.д. Відомі CD-ROM-енциклопедії: "Династія Романових", видавництво "Комінфо", високоякісні електронні енциклопедії фірми “Кирило і Мефодій", що охоплюють такі теми, як шедеври музики, живопиши, архітектура і т.д. У цьому ж ряду стоїть і електронна версія енциклопедичного словника Брокгауза-Ефрона і інші матеріали.
    продолжение
1 2    

Добавить реферат в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Завантажити реферат безкоштовно
подобрать список литературы


Сучасні комп ютерні технології в навчанні


Постійний url цієї сторінки:
Реферат Сучасні комп ютерні технології в навчанні


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.