Оцінка ділової активності та ефективності господарювання на підприємстві ВАТ Сокирянське газове господарство

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Курсова на тему Оцінка ділової активності та ефективності господарювання на підприємстві ВАТ Сокирянське газове господарство

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 42.93 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Petya BUMER
28.02.2010
1 2 3 4    
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА - СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Показники фінансового стану підприємства
1.2. Рейтингова оцінка підприємства
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ СОКИРЯНСЬКОГО ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА
2.1. Динаміка ділової активності підприємства
2.2. Аналіз обсягу та структура майна
РОЗДІЛ З. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ СОКИРЯНСЬКОГО ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
В останні роки на Україні в певних аспектах розвиваються ринкові відносини, і це викликає зміни у всіх сферах нашого суспільства, в функціях управління, в тому числі і в аналізі. Перехід економіки України на ринкові відносини обумовлює необхідність поповнення джерел власних засобів, що відноситься до задачі фінансової стабілізації організації в умовах ринку.
Також потрібно зауважити, що майно підприємства складається з різних об’єктів обліку – носіїв прав власності окремих суб’єктів. Права кожного власника на майно підприємства і на участь у його прибутках визначаються часткою і формою інвестованих коштів, а гарантією захищеності прав власності підприємства є власний капітал, зокрема зареєстрована його частка.
Отже, обрана тема курсової роботи дає можливість дослідити оцінку ділової активності та ефективності господарювання на підприємстві ВАТ ”Сокирянське газове господарство”.
У підприємства дуже часто виникає потреба не тільки в деталізованому аналізі фінансово стану підприємства за показниками оцінки його майна, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, кредитоспроможності, ділової активності, а й у комплексному експрес-аналізі за скороченою кількістю показників.
Фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати з точки зору цільових потреб аналітика, тобто оцінити або прибутковість підприємства, або його майновий стан, фінансову стабільність, або його ліквідність і платоспроможність, або його становище на ринку цінних паперів. Для кожного з цих варіантів є відповідний інструментарій, методики і комплекси оціночних показників.
Для комплексної оцінки експрес-методом фінансового стану підприємства необхідно використовувати найзагальніші показники, які здебільшого є індикаторами фінансового стану підприємства і визначають можливості його беззбиткової діяльності як у найближчий, так і у віддаленішій перспективі.
Мета даної роботи - пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства та виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.
Фінансовий стан підприємства необхідно систематично і всебічно оцінювати з використанням різних методів та методик аналізу. Це дасть можливість критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.
Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції, до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій.
Одним з важливих елементів оцінки фінансового стану підприємства є оцінка його ділової активності та ефективності господарювання. Актуальність даної теми полягає в тому, що аналіз показників ділової активності підприємства дає змогу оцінити в динаміці оборотність усього власного капіталу, мобільних обігових коштів, готової продукції, дебіторської та кредиторської заборгованості, фондовіддачі основних запасів.
Завдання даної роботи - провести оцінку ділової активності та ефективності господарювання підприємства на прикладі ВАТ “Сокирянське газове господарство", прослідити динаміку зміни показників ділової активності на протязі 2001-2002 рр., запропонувати на основі аналізу шляхи підвищення ділової активності та ефективності господарювання підприємства.
Питання аналізу фінансового стану підприємства і, зокрема його ділової активності та ефективності господарювання розглядається на сторінках економічних журналів ("Економіка України", " Фінанси України").Це статті Білик М.Д., Карбовник А.М., Дідик Л.М., Ізмайлової К.В. та ін.
Для аналізу роботи інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані:
- балансу (форма №1);
- звіту про фінансові результати ( форма №2);
- звіту про рух грошових коштів ( форма № 3);
- звіту про власний капітал ( форма № 3);
- дані статистичної звітності та оперативні дані;
- примітки до звітів.
Курсова робота складається з трьох розділів. В розділі 1 даної роботи розглядаються теоретичні аспекти ділової активності та ефективності господарювання підприємства як складової частини фінансово-економічного стану підприємства, показники оцінки фінансового стану підприємства, шляхи проведення рейтингової оцінки та аналізу руху коштів на підприємстві, аспекти управління дебіторською заборгованістю.
В розділі 2 проводиться розрахунок показників ділової активності та
ефективності господарювання ВАТ “Сокирянського газового господарства” та на їх основі зроблено оцінку ділової активності та ефективності господарювання за 2001-2002р.р., а також проведено аналіз обсягу та структури майна.
Шляхи підвищення ділової активності та ефективності господарювання ВАТ “Сокирянського газового господарства” розглянуто в розділі 3.

РОЗДІЛ І. ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА - СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Показники фінансового стану підприємства
Фінансова діяльність підприємства повинна бути спрямована на забезпечення систематичного надходження та ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою успішного функціонування підприємства. Саме тому необхідно систематично проводити аналіз фінансового стану підприємства.
Стійкий фінансовий стан формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності і в забезпеченні цієї стійкості в першу чергу зацікавлене саме підприємство, оскільки від цього залежить його економічна перспектива.
Для визначення фінансового стану підприємства досліджують показники:
1. Рентабельності та фінансової стійкості підприємства;
2. Ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
3. Об'єктивної оцінки динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;
4. Оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісної оцінки його конкурентоспроможності;
5. Аналізу ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;
6. Визначення ефективності використання фінансових ресурсів.
Оцінка майнового стану дає можливість визначати, наскільки ефективно використовується майно підприємства, чи все у нього гаразд із оновленням основних засобів сучаснішою технікою, чи своєчасно позбавляється підприємство фізично і морально застарілого устаткування і обладнання. Такий аналіз дасть можливість виявити конкретні резерви підвищення ефективності використання майна підприємства. Економістами розроблені показники оцінки фінансово-економічного стану підприємства по кожній групі.
Для оцінки майнового стану підприємства визначають такі показники:
1. Сума господарських коштів, які є у розпорядженні підприємства;
2. Питома вага активної частини основних засобів;
3. Коефіцієнт зносу основних засобів;
4. Коефіцієнт оновлення основних засобів;
5. Коефіцієнт вибуття основних засобів.
Важливою складовою фінансового аналізу підприємства будь-якої сфери діяльності й форми власності має бути оцінка його прибутковості. Для цього доцільно використовувати шість показників:
Прибутковість інвестицій у звичайні акції;
Прибутковість інвестицій у фірму;
Головний показник прибутковості;
Прибутковість активів;
Оборотність матеріальних активів;
Прибутковість реалізації.
Аналіз зазначеного комплексу дає змогу оцінити прибутковість підприємства за основними її складовими і зробити висновки щодо резервів її зростання. Обов'язковою і важливою складовою фінансового аналізу має бути оцінка показників рентабельності підприємства, яка здійснюється за показниками:
Рентабельність продажу ;
Рентабельність основної діяльності;
Рентабельність основного капіталу;
Рентабельність власного капіталу;
Період окупності власного капіталу;
Рентабельність усього капіталу підприємства;
Рентабельність перманентного капіталу.
Оцінка рентабельності за вказаними показниками дає можливість охарактеризувати такі її складові: рентабельність продажу, основної діяльності, основного власного перманентного і усього капіталу підприємства. Динаміка показників рентабельності дасть змогу визначити конкретні резерви її підвищення. Узагальнюючими показниками оцінки фінансового стану підприємств є показники ділової активності, яку аналізують за такими 10 показниками:
1. Загальна оборотність капіталу - це відношення чистої виручки від реалізації до підсумку балансу.
2. Оборотність мобільних коштів - це відношення чистої виручки від реалізації до підсумку II та III розділів активу балансу.
3. Оборотність матеріальних оборотних коштів - це відношення чистої виручки від реалізації до підсумку II розділу активу балансу.
4. Оборотність готової продукції - це відношення чистої виручки від реалізації до готової продукції.
5. Оборотність дебіторської заборгованості - це відношення виручки від реалізації до дебіторської заборгованості.
6. Середній строк обороту дебіторської заборгованості обчислюється як відношення середньорічної дебіторської заборгованості до виручки від реалізації.
7. Оборотність кредиторської заборгованості обчислюється як відношення виручки від реалізації до кредиторської заборгованості.
8. Середній строк обороту кредиторської заборгованості обчислюється як відношення середньорічної кредиторської заборгованості до виручки від реалізації.
9. Фондовіддача необоротних активів визначається як відношення виручки від реалізації до необоротних активів.
10. Оборотність власного капіталу обчислюється як відношення виручки від реалізації до власного капіталу.
Аналіз цих показників дасть змогу оцінити в динаміці оборотність усього власного капіталу, мобільних, обігових коштів, готової продукції, дебіторської та кредиторської заборгованостей, фондовіддачі основних засобів. На цій основі можна зробити висновок про наявні резерви прискорення обороту всіх перелічених складових майна і коштів підприємства. Важливо не лише систематично розраховувати та порівнювати в динаміці показники фінансового стану підприємства, а й правильно їх оцінювати. З цією метою, користуючись прогресивною вітчизняною та світовою практикою, задля об'єктивної оцінки основних показників фінансового стану економісти рекомендують систему нормативних значень показників. [13, 60] (додаток А). Зіставляючи фактичні показники оцінки ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості і стабільності з нормативними значеннями, можна зробити висновок про фактичний стан ліквідності, платоспроможності й фінансової стійкості.
1.2. Рейтингова оцінка підприємства
 Рейтингова оцінка підприємства - один із найважливіших засобів зниження ризику для всіх учасників інвестиційної діяльності та ділових партнерів. Рейтинг відображає відносний взаємний стан різних форм і організацій, є одним з станів ситуаційного аналізу, мета якого – створити своєрідний фотопортрет становища, у якому на момент проведення оцінки перебуває підприємство. Оцінка може проводитися як у просторі (порівняння різних підприємств), так і в часі (одне й теж підприємство в різні періоди часу) і повинна охоплювати у комплексі всю фінансову діяльність підприємства.
Для самих підприємств мати високий фінансовий рейтинг означає мати непогану перспективу отримати пакет замовлень. Рейтинг – своєрідний індикатор, який або підтверджує ефективність господарювання підприємства, або вказує про необхідність його корекції. Для того, щоб орієнтуватися у складній ринковій ситуації, підприємствам необхідно оцінювати не лише свій виробничий, економічний і фінансовий потенціал, а й потенціал своїх можливих конкурентів і партнерів. Рейтинг підприємств, оцінка їх фінансового стану мають інтерес для багатьох суб’єктів ринкових відносин, причому кожного споживача інформації цікавлять певні характеристики фінансово – господарської діяльності підприємства (додаток Б ). Інформація про реальне становище підприємств сприяє залученню найкращих із них до реалізації інвестиційних проектів і програм як українськими, так і закордонними інвесторами. У країнах із розвинутою економікою існують незалежні рейтингові агентства, що на договірних засадах виконують роботи для держави, фірм, акціонерних товариств, банків і інших замовників. Президія Торгово – промислової палати України 24 листопада 1994р. затвердили рішення про введення недержавного реєстру українських підприємств, фінансове становище яких свідчить про їхню надійність як партнерів для підприємницької діяльності в Україні й за рубежем – реєстр ТПП України. Підприємства включаються до реєстру добровільно і регулярно подають матеріали про свій фінансовий і виробничий стан за списком документів, зазначеним у Положенні про недержавний реєстр українських підприємств, але реєстр ТПП складений ще не в усіх регіонах України.
Виконання такої роботи досить складне, оскільки не має стандартних методик визначення рейтингу. Про те у всіх теоретичних і методичних розробках одночасно стверджується, що саме фінансовий стан підприємства найоб’єктивніше відбиває всі аспекти його виробничо – господарської та комерційної діяльності. Це й робить рейтингову оцінку підприємства надзвичайно актуальною. Підсумкова рейтингова оцінка враховує всі найважливіші показники фінансово – господарської і виробничої діяльності підприємства, тобто господарської активності в цілому.
 Вибір і обґрунтування вихідних показників фінансово-господарської діяльності повинні здійснюватися відповідно до досягнень теорії фінансів підприємства, виходити з цілей оцінки потреб суб'єктів управління в аналітичній оцінці. Вихідні показники для рейтингової оцінки об'єднанні в шість груп. Перелік показників цілком відповідає вимогам Міжнародного комітету з бухгалтерських стандартів до системи показників, необхідних для аналізу діяльності підприємств [5, 32].
Перша група - показники оцінки прибутковості господарської діяльності підприємства:
- загальна рентабельність підприємства;
- чиста рентабельність власного капіталу;
- загальна рентабельність основних фондів.
Аналіз прибутковості або рентабельності господарської діяльності дає відповідь на питання: на скільки керівництво ефективно використовувало показані в балансі активи в цілому і їх окремі складові частини. Ефективність його роботи визначається співвідношенням чистого або валового прибутку, зумовленого різноманітними засобами, із сумою активів, використаних для одержання цього прибутку.
Друга група - показники оцінки ефективності управління підприємством:
- чистий прибуток на 1 грн. обороту;
- прибуток від реалізації продукції на 1 грн. реалізації продукції;
- загальний прибуток на 1 грн. реалізації продукції.
Показники оцінки ефективності управління підприємством засвідчують відношення результату виробничої діяльності до загального обсягу реалізації. Зростання коефіцієнтів може бути як наслідком збільшення цін при незмінних витратах на виробництво, так і результатом зниження витрат при постійних цінах.
 Третя група - показники ділової активності:
- загальна капіталовіддача;
- віддача основних виробничих запасів і нематеріальних активів;
- оборотність усіх оборотних активів;
- оборотність запасів;
- оборотність дебіторської заборгованості;
- оборотність найліквідніших активів;
- оборотність власного капіталу.
Показники ділової активності підприємства фіксують швидкість оборотів різноманітних видів активів протягом аналізованого періоду і розраховуються шляхом розподілу продуктів від реалізації продукції на різноманітні види активів підприємства. Таким чином, можна визначити, яка кількість вказаних активів необхідна для забезпечення даного рівня реалізації продукції, тобто визначається сума прибутку на одиницю вкладених активів, а також є четверта, п’ята та шоста групи рейтингової оцінки підприємств, але в даному випадку вони не використовуються. .
    продолжение
1 2 3 4    

Добавить курсову роботу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Завантажити курсову роботу безкоштовно
подобрать список литературы


Оцінка ділової активності та ефективності господарювання на підприємстві ВАТ Сокирянське газове господарство


Постійний url цієї сторінки:
Курсова Оцінка ділової активності та ефективності господарювання на підприємстві ВАТ Сокирянське газове господарство


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.