Організація обліку доходів

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Курсова на тему Організація обліку доходів

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 68.01 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): alwayssuccessful
03.03.2010
1 2 3    
Міністерство аграрної політики України
Дніпропетровський державний аграрний університет
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
КУРСОВА РОБОТА
НА ТЕМУ:
Організація обліку доходів
Виконала:
Ст. групи СпОА-2-08
Дацун Т.О.
Перевірила:
асистент
Сідаш Н.В.
Дніпропетровськ – 2008

Зміст
Вступ………………………………………………………………………………3
1.                Поняття та загальні умови визначення доходу……………..…………..6
1.1.         Критерії оцінки доходу……………………………………………………6
1.2. Визнання, класифікація доходів, їх нормативне забезпечення………....7
2.                Особливості організації обліку доходів………………………………...14
2.1. Організація обліку доходів від реалізації……………………………..…14
2.2. Організація обліку інших операційних доходів………………………...17
2.3. Організація обліку доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів………………………………………………………………………..….19
2.4. Організація обліку інших доходів……………………………………..…22
2.5. Організація обліку надзвичайних доходів……………………………....26
3.                Відображення доходів у звітності та його удосконалення……………28
Висновок…………………………………………………….…………………...34
Список використаної літератури……………………………………………….36
Додатки……………………………………………………………….….………40

Вступ
Частину виробленої продукції (робіт, послуг) доходу підприємства використовують для власних потреб, а частина реалізується на сторону. Кругооборот засобів на підприємстві завершується процесом продажу (або реалізацією), внаслідок якого господарюючий суб'єкт отримує виручку в грошовій формі (X' - Г'). Остання авансується на відновлення процесу кругообороту засобів (придбання предметів праці, на оплату праці та на інші витрати наступного циклу виробництва), його безперервне повторення. При реалізації продукції підприємству відшкодовуються у грошовій формі витрачені засоби на її виробництво та збут.
Як економічна категорія, дохід (виручка) є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний період, отриманим від продажу продукції, товарів, робіт, послуг.
Вся продукція, отримана в результаті процесу виробництва, є валовою продукцією, її вартість визначається суспільно необхідними витратами живої й уречевленої праці та складається з двох частин: вартості витрачених засобів виробництва, тобто перенесеної вартості, і вартості, створеної живою працею. Перша частина постійно відтворюється в натурально-речовій і вартісній формах, а тому вона не є доходом. Друга частина складається з вартості, знову створеної в процесі функціонування живої праці, і утворює валовий дохід. Таким чином, валовий дохід відображає знову створену у процесі виробництва вартість або вартість валової продукції без уречевленої праці.
Важливе місце серед економічних категорій належить чистому доходу, який відображає вартість виробленого продукту для суспільства та визначається як різниця між вартістю продукту й витратами на його виробництво.
Величина доходів безпосередньо впливає на рівень прибутку. В економічній теорії у різні періоди розвитку країни категорія прибутку була об'єктом особливого вивчення. Однак до теперішнього часу в економічній літературі не існує єдності у позиції щодо сутності даної категорії, її походження і функцій.
Прибуток як економічна категорія відображає кінцеву грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності та є найважливішим показником фінансових результатів підприємницьких структур. У загальному вигляді, прибуток - це різниця між доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення. Він інформує про необхідність заходів щодо зменшення собівартості продукції, нарощування обсягів виробництва й реалізації, розширення асортименту товарів, доцільність змін у ціновій політиці. Прибуток є визначальним критерієм ефективності господарювання.
У ринкових умовах розрізняють прибуток, зароблений "на ініціативі"; прибуток, отриманий за сприятливих умов; прибуток, вилучення якого можливе завдяки визнанню громадськими інститутами, серед яких важливу роль відіграють органи державної влади (допустимий прибуток). Жодна з вищеописаних ситуацій у чистому вигляді в економічній дійсності не зустрічається. У переважній більшості випадків прибуток одночасно є отриманим, заробленим і допустимим.
Метою даної роботи є дослідження загального процесу обліку доходів і відображення їх результатів в обліку.
Основними завданнями організації обліку та контролю дохо­дів діяльності підприємства є:
—              забезпечення правильного визначення та достовірної оцінки до­ходів підприємства;
—              забезпечення правильного і повного документального оформ­лення і своєчасного відображення в регістрах обліку доходів та ре­зультатів діяльності;
—              забезпечення контролю за виконанням договорів на реалізацію продукції;
—              забезпечення контролю за правильним визначенням фінансово­го результату від звичайної діяльності з метою оподаткування;
—              забезпечення своєчасного одержання достовірної інформації про фінансові результати підприємства;
—              забезпечення контролю за рухом та наявністю прибутку на під­приємстві;
—              узагальнення інформації про наявність та рух нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) підприємства, тощо.
Про актуальність тематики обліку доходів відображено в наукових працях вчених. Серед видатних вчених, які здійснили вагомий внесок у розвиток тематики доходів і результатів діяльності в бухгалтерському обліку на різних історичних етапах, слід назвати Л. Флорі, Д. Манчіні, Ф. Ескобара, Ф. Марчі, Д. Чербоні, Ф. Беста, А. Гільбо, Е. Леоте, І.Ф. Шера, Г. Сімона, Е. Шмаленбаха, ЛЛ. Гомберга, Є.Є Сіверса, ОМ, Ґалаґана, А.Л. Бикова, В.Г. Макарова, В.Ф. Палія, Я.В, Соколова.
Значний внесок зробили також українські вчені-професори О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, П.П. Німчинов, В.В. Сопко, Ю.І. Осадчий, МГ, Чумаченко.

1.                Поняття та загальні умови визначення доходу.
1.1.         Критерії оцінки доходу.
У бухгалтерському обліку дохід відображається у сумі справедливої вартості отриманих активів або тих, які підлягають одержанню. Сума доходу, яка виникає в результаті господарської операції, як правило, визначається шляхом домовленості між підприємством і покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або тієї компенсації (грошових коштів або їх еквівалентів), яку може бути отримано з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки, яка надається підприємством.
При здійсненні оцінки доходу суттєвим є правильне тлумачення двох його різновидів: валового та чистого.
Валовий дохід - це економічна вигода, яку підприємство одержало (або має одержати).
Чистий дохід - це зменшений валовий дохід на економічні елементи, які визначені законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які надходять від третьої особи, податок на додану вартість, акциз, мито, надані знижки тощо.
Отже, реальним доходом є чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД), який розраховується шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д), податку
на додану вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зборів або податків з обороту (ІЗП) та інших вирахувань з доходу (ІВ):
ЧД = Д-ПДВ-АЗ-ІЗП-ІВ. Оцінка доходу відбувається у наступному порядку:
1)дохід, який підлягає отриманню або вже отриманий, відображатися у сумі справедливої вартості активів, які отримані або підлягають отриманню;
2)у випадку відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді відсотків;
3)за бартерними контрактами: за справедливою вартістю отриманих активів, робіт, послуг або тих, які підлягають отриманню, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або отриманих коштів та їх еквівалентів;
Якщо неможливо визначити справедливу вартість отриманих активів, робіт, послуг або таких, які підлягають отриманню, дохід визнається за справедливою вартістю переданих активів, робіт, послуг за бартерним контрактом.
1.2. Визнання, класифікація доходів, їх нормативне забезпечення.
Основними нормативними документами, які визначають методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та фінансові результати діяльності, а також порядок їх розкриття у фінансовій звітності є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" та П(с)БО 3 "Звіт про фінансові результати".
Норми цих стандартів застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних та банківських установ).
Дохід є збільшенням економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Доходи включаються до складу об'єктів облікового процесу за принципами нарахування та відповідності.
Принцип нарахування передбачає відображення в обліку доходів і витрат на момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
Принцип відповідності передбачає визначення фінансового результату шляхом порівняння доходів звітного періоду з витратами цього ж періоду, понесеними для отримання цих доходів.
Дохід визнається, якщо:
—              існує імовірність збільшення майбутніх економічних вигод у вигляді збільшення активу або зменшення зобов'язань;
—              оцінка доходу може бути достовірно визначена
Разом з тим, окремі види доходу мають певні особливості визнання. При визнанні доходу від звичайної діяльності необхідно враховувати умови, наведені в табл. 1
Таблиця 1
Порядок визнання доходів від звичайної діяльності.
№ з.п.
Види доходів
Особливості визнання
1
Дохід (виручка) від реалізації товарів
—  передача покупцю ризиків та вигод, пов'язаних з правом власності на товар (інший актив);
—  втрата підприємством подальшого контролю та управління за реалізованими товарами (іншими акти­вами);
—  можливість визначення витрат, пов'язаних з даною операцією.
2
Дохід від надання послуг
—  можливість оцінки ступеня завершеності операцій надання послуг на дату балансу;
—  можливість визначення витрат, пов'язаних з надан­ням послуг, необхідних для їх завершення.
3
Дохід від викорис­тання активів підпри­ємства іншими сто­ронами
—  відсотки визнаються у тому звітному періоді, до якого вони відносяться, виходячи з бази нарахування та терміну користування відповідними активами;
—  роялті визнаються за принципом нарахування відпо­відно до економічного змісту відповідного договору;
—  дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.
При визначенні моменту визнання доходу необхідно враховувати економічний зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. Так, дохід від продажу (реалізації), відповідно до принципу
У бухгалтерському обліку визнані доходи класифікуються за такими групами:
— дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
—інші операційні доходи;
— фінансові доходи;
—інші доходи;
—надзвичайні доходи.
Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено П(с)БО 3 "Звіт про фінансові результати".
Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку статутну діяльність підприємства (або операції, які її забезпечують чи виникають внаслідок здійснення такої діяльності). Прикладом звичайної діяльності може бути виробництво та реалізація продукції, розрахунки із постачальниками, замовниками, працівниками, банківськими установами, податковими органами тощо. До звичайної діяльності відносять також списання знецінених запасів, курсові різниці, економічні санкції за господарськими договорами, за порушенням податкового законодавства та інші операції, що супроводжують цю діяльність. Звичайна діяльність поділяється на операційну та неопераційну (фінансову та інвестиційну).
Операційна діяльність — це основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Основна діяльність — це здійснення операцій, пов'язаних із виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства До операційної діяльності відноситься основна діяльність, пов'язана з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є визначальною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. та забезпечує основну частку його доходу.
Фінансова діяльність — діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства (П(с)БО 4).
Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (П(с)БО 4).
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включає фінансовий результат від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), одержання якого є метою створення даного підприємства, а для установ і організацій, які не знаходяться на господарському розрахунку і одержують доходи від господарської та іншої комерційної діяльності, — суму перевищення доходів над витратами, здійсненими для отримання таких доходів.
Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.
Дохід від цільового фінансування визнається лише в сумі витрат, пов'язаних із цим фінансуванням, і тільки в тих періодах, коли ці витрати були понесені, незалежно від надходження "цільових" сум на рахунок. Підприємству для визнання доходу від цільового фінансування досить мати підтвердження, що таке фінансування буде отримане. Порядок визнання чи невизнання доходу від цільового фінансування, залежно від його видів і напрямків, наведений в табл. 2.

Табл. 2
Порядок визнання чи невизнання доходу від цільового фінансування, залежно від його видів і напрямків
№ з.п.
Вид доходу
Порядок визнання
Порядок невизнання
1
Цільове фінансування
Визнається доходом, якщо є підтвердження того, що воно буде отримано, і підприємство виконає умови такого фінансування
Не визначається доходом доти, доки немає підтвердження, що воно буде отри­мане, і підприємство виконає умови такого фінансування
2
Цільове фінансування у вигляді:
— компенсації збитків, що підприємство вже має;
— термінової фінансової підтримки підприємства з майбутніх витрат, пов'язаних з цим фінан­суванням.
Визнається доходом того періоду, в якому виникла дебіторська заборгованість, пов'язана з цим фінансуванням
Не визнається доходом того періоду, в якому не виникла дебіторська заборгованість, пов'язана з цим фінансуванням
3
Отримане цільове фі­нансування
Визнається доходом тих періодів, у яких було здій­снено витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування
Не визнається доходом тих періодів, у яких не було здійснено витрат, пов'язаних з виконанням умов цільового фінансу­вання
4
Цільове фінансування капітальних інвестицій
Визнається доходом пе­ріоду корисного викорис­тання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематері­альних активів) у сумі нарахованої амортизації цих об'єктів
Не визнається доходом пе­ріоду, у якому немає корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів)
    продолжение
1 2 3    

Добавить курсову роботу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Завантажити курсову роботу безкоштовно
подобрать список литературы


Організація обліку доходів


Постійний url цієї сторінки:
Курсова Організація обліку доходів


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.