Організаційно правове регулювання інвестиційної діяльності на прикладі Вінніцької області

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Магістерська робота на тему Організаційно правове регулювання інвестиційної діяльності на прикладі Вінніцької області

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 168.82 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Игорь
22.11.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19    
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ            ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Одеський філіал
“Допущено до захисту
магістерської роботи”
 Завідувач кафедри
 Ахламов А.Г.
  “___”_______________2000 р.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Магістерська робота
на здобуття кваліфікації магістра державного управління
Науковий керівник:
Чередниченко В.А., канд.екон.наук, доцент,             
докторант Одеського філіалу УАДУ __________________
Консультант:
Рецензенти:
Слухач:
Сурменко Віталій Дмитрович             _________________
Одеса – 2001

ЗМІСТ
        
          Вступ
  РОЗДІЛ I.  Інвестиційний процес в умовах ринкової економіки          
    1.1. Сутність інвестиційної діяльності  
             1.2. Концептуальні основи створення сприятливого 
                   інвестиційного клімату на регіональному рівні
             
РОЗДІЛ II. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні

              2.1.Адміністративно-правове регулювання залучення і                     використання вітчизняних та іноземних інвестицій в                     Україні

             2.2. Проблеми інвестиційного клімату й основні напрями його   
                    покращення в Україні
              2.3.Компетенція органів державної влади у сфері                      інвестиційної діяльності
            
           
РОЗДІЛ III. Проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату у Вінницькій області
3.1. Інвестиційний потенціал Вінницької області
3.2. Стан інвестування в області
3.3.Передумови створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні
       Висновки та пропозиції
       Список використаної літератури
       Додатки
Ст.
 \* Arabic Vstyp  \* MERGEFORMAT 3
 \* Arabic R_1  \* MERGEFORMAT 9
 \* Arabic R_1_1  \* MERGEFORMAT 9
 \* Arabic R_1_2  \* MERGEFORMAT 22
 \* Arabic R_2_dERGAVNE_REGYLYVANNJ_iNV_d  \* MERGEFORMAT 32
 \* Arabic R_2_1_Adm_Prav_regyl_Zal_Ta_Vukor_Inv  \* MERGEFORMAT 32
 \* Arabic R_2_3_Problemu_Investucijnogo_Klimaty_ta  \* MERGEFORMAT 43
 \* Arabic R_2_4_Kompetencij_Organiv_Derg_Vladu  \* MERGEFORMAT 55
 \* Arabic R_3_1_Investucijnuj_portret_Vinnuckoi_ob  \* MERGEFORMAT 60
 \* Arabic R_3_1_Investucijnuj_portret_Vinnuckoi_ob  \* MERGEFORMAT 60
 \* Arabic R_3_2_Stan_investyvannj_oblasti  \* MERGEFORMAT 67
 PAGEREF\* Arabic R_3_3  \* MERGEFORMAT  \* Arabic R_3_3  \* MERGEFORMAT 77
 \* Arabic Vusnovki_ta_propozicii  \* MERGEFORMAT 87
 \* Arabic Spusok_vukorustanoi_literatyru  \* MERGEFORMAT 94
 \* Arabic Dodatku  \* MERGEFORMAT 103
 
 

ВСТУП
Одним з основних завдань реформування національної економіки України є активізація інвестиційної діяльності та формування її нового організаційно-правового економічного механізму, що має відповідати вимогам подолання кризи й оздоровлення економіки, лібералізації умов роботи підприємств в умовах ринку. Саме активізація інвестиційного процесу є головною складовою економічних вимог, які покликані визначити реальні зрушення в структурі економіки країни, прискорити перехід економіки на якісно новий рівень індустріального розвитку й інтенсивний тип відтворення, підвищити якість вітчизняної продукції та її конкурентоспроможність на світовому ринку. Необхідність у нових підходах до інвестиційних процесів назріла також у зв'язку з тим, що ринкова організація економічної діяльності означає вільний розподіл інвестицій із властивим йому міжрегіональним і міжгалузевим переливанням капіталу. В інвестиційній сфері відбулося значне розширення кола її учасників. Якщо раніше в інвестиційній сфері брали участь держава, підприємства й банки, то зараз тут з'явились принципово нові учасники: страхові, інвестиційні, фінансові компанії, пенсійні й інвестиційні фонди, концерни, консорціуми, промислово-фінансові групи.
Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать стан виробництва, положення і рівень технічної оснащеності основних фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних і екологічних проблем. Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки в цілому.
Вихід із глибокої соціально-економічної кризи неможливий без кардинального збільшення інвестицій у реальний сектор економіки, а створення надійної і керованої системи залучення інвестиційних ресурсів, що забезпечить економічне зростання, є однією з ключових проблем сучасного етапу економічного розвитку України. У рамках вирішення цієї проблеми основна роль належить питанню удосконалення організаційно-правового механізму інвестиційної діяльності.
Таким чином, різноманітність і складність змін, що відбуваються в інвестиційній сфері економіки України, потреба розробки ефективних методів регулювання інвестиційної діяльності і механізму реалізації нею своїх функцій у системі ринкових відносин визначають актуальність теми.
Дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваги економічної науки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються самих глибинних основ господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із найбільш діючих механізмів соціально-економічних перетворень.
Сформована нині в Україні економічна ситуація значно ускладнює інвестиційну діяльність: потрібно розробка адекватного ринковим відносинам інвестиційного механізму, що органічно сполучить форми приватного і державного інвестування, оптимізації взаємозв'язків різних суб'єктів інвестиційної діяльності, розробки відповідної законодавчо-нормативної бази й інші міри, що регламентують інвестиційний процес, як на рівні окремої фірми, чи компанії галузі, так і на рівні національної економіки в цілому.
Ці питання є корінними, вони тісно зв'язані з фундаментальними соціально-економічними процесами розвитку суспільства, із рішенням задач по подоланню економічної кризи. Тому дослідження сучасних особливостей інвестиційної діяльності різних господарських суб'єктів є одним з основних пріоритетів економічної науки.
У магістерській роботі розглядаються процеси відтворення інвестицій у господарському комплексі України, досліджуються ринкові механізми інвестиційної сфери, розкривається зміст інвестиційного процесу, досліджуються особливості взаємозв'язку між інвестиціями і структурними зрушеннями в економіці і на основі даного аналізу формулюються інвестиційні пріоритети в економіці України, та безпосередньо в регіоні.
 Слід зазначити, що незважаючи на певну новизну у дослідженні проблем удосконалення організаційно-правового механізму регулювання інвестиційної діяльності, в наукова літературі останніх років є ряд серйозних публікацій, створено досить міцний науковий фундамент, особливо на загальнодержавному рівні.
З питань інвестиційної діяльності надруковано низку фундаментальних досліджень як українських, так і закордонних вчених. Найпомітнішими серед них є праці: Бланка І.А. “Инвестиционный менеджмент” [ REF \* Lower\w Blank_Investicionnuj_menedgment 52]; Вакаріна О.І. “Инвестиции в Украине” [ REF \* Lower\w Vakarin_Inv_V_Ykr 63]; Гитмана Л.Д. “Основы инвестирования” [ REF \* Lower\w Gitman_osnovu_investirovanij 69]; Омельченка А.В. “Інвестиційне право” [ REF \* Lower\w Omelchenko_Inv_Pravo 124], “Державне управління іноземними інвестиціями в Україні” [ REF \* Lower\w Omelchenko_Derg_Ypravl 123], “Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні” [ REF \* Lower\w Omelchenko_Pravove_regylyvannj_In_Inv 126]; Пересади А.А. “Інвестиційний процес в Україні” [ REF \* Lower\w Peresada_Investucijnuj_proces_v_Ykraini 130], “Основи інвестиційної діяльності” [ REF \* Lower\w Peresada_Osnovu_Inv 131]; Шарпа У.Ф. “Инвестиции” [ REF \* Lower\w Sharp_Investucii 156] і інші.
В цих працях описуються: поняття та класифікація інвестицій; сутність, цілі та задачі інвестиційної діяльності; концептуальні основи створення сприятливого інвестиційного клімату; суть форми інвестування, розгядаються фактори, які впливають на них, заохочувальна політика уряду щодо інвестицій та ін. Але, варто відмітити, що частина праць українських вчених втратила актуальність в зв’язку зі зміною законодавства про інвестиції та оподаткування.
В Україні на сьогоднішній день досить багато літератури, яка тією чи іншою мірою розкриває проблеми вітчизняних та іноземних інвестицій і їх використання в Україні.
Це праці Колосова А., Мокія А., Моліної О., Бондарчука І., Бутка С., Головатюка В., Лашка О., Романюка С. та ряду інших. 
Серед них варто відмітити праці Колосова О. ( [ REF \* Lower\w Kolpsov_Grantu 89], [ REF \* Lower\w Kolpsov_Derg_Regyl 90], [ REF \* Lower\w Kolpsov_Dejki_Aspektu 91], [ REF \* Lower\w Kolpsov_Inv_Perebydova 92], [ REF \* Lower\w Kolpsov_Osobluvosti 93] ) в яких розкрито аспекти державної інвестиційної політики; суть державного регулювання процесу залучення і використання вітчизняних та іноземних інвестицій, а саме, регулювання сфер та об’єктів інвестиційної діяльності, амортизаційна політика, фінансова допомога, захист інвестицій, регулювання фінансових інвестицій та ін.
Праці Бондарчука І. ( [ REF \* Lower\w Bondarchyk_Derg_Prior 56], [ REF \* Lower\w Bondarchyk_Ekon_Motuvac 57], [ REF \* Lower\w Bondarchyk_Do_Put_ 58] ) містять обгрунтування державних пріоритетів у сфері залучення інвестицій, розкривають проблеми залучення інвестицій в економіку України та мотивацію інвестування.
В статтях Бутка М. ( [ REF \* Lower\w Bytko_Probl_Zal 60], [ REF \* Lower\w Bytko_Rozv_Problemu 61] )акцент ставиться на залученні прямих іноземних інвестицій, залученні венчурного капіталу, характеризуються основні джерела накопичення внутрішніх інвестицій.
Головатюк В. ( [ REF \* Lower\w Golovatuk_Monitor_Inv_Klim 71], [ REF \* Lower\w Golovatuk_Vpluv_Faktoriv 70] ) в своїх дослідженнях виявляє вплив економічних і політичних факторів на привабливість інвестиційного середовища, велику увагу приділяє моніторингу інвестиційного клімату в Україні.
Форми, методи та інструментарій здійснення державної інвестиційної політики та макроекономічну концепцію державної інвестиційної політики описує Лашко О. ( [ REF \* Lower\w Lashko_Probl_Inv 97], [ REF \* Lower\w Lashko_Formu_Polituku 98] ).
В матеріалі Романюка С. [ REF \* Lower\w Romanuk_Metod_pidhid 138] “Методичний підхід до визначення рейтингу інвестиційної привабливості території” дається характеристика визначення рейтингу території методами експертних оцінок та використанням показників динаміки.
Якщо питанням формування сприятливого інвестиційного клімату держави в наукових розробках приділяється значна увага то регіональний аспект цього питання залишається осторонь.
Лише останнім часом появилось ряд робіт, які в тій або іншій мірі стосуються регіональної сторони інвестиційної діяльності.Серед них можна виділити роботи Моліної О. ( [ REF \* Lower\w Molina_Reg_Faktoru 111], [ REF \* Lower\w Molina_Regylyvannj 112], [ REF \* Lower\w Molina_Zadachi 110] ) та Мокія А. ( [ REF \* Lower\w Mokij_Osnovni_Naprjmku 107], [ REF \* Lower\w Mokij_Reg_aspekt 108], [ REF \* Lower\w Mokij_Spec_zonu 109] ). В цих працях розкриваються напрями політики щодо регіональної стратегії й практики формування сприятливого інвестиційного клімату, особливості формування клімату в конкретно взятому регіоні.
Але вищенаведених розробок замало для вирішення проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату. В працях недостатньо розкрито питання організаційно-правового регулювання інвестиційних процесів. Крім того, кожен регіон має свої специфічні особливості, які необхідно враховувати при управлінні інвестиційним процесом. Саме ці особливості є визначальними при створенні системи моніторингу та координації інвестиційної діяльності регіону.
Багатоплановість, складність і недостатня розробка проблеми державного регулювання механізмів залучення, вкладення, повернення інвестиційних коштів, а також системи управління процесом реалізації інвестиційних проектів на регіональному рівні, наявність низки невирішених і дискусійних питань, об'єктивна необхідність їх комплексного аналізу і наукового осмислення визначили вибір теми, мету та зміст дослідження.
Разом з тим, гостро постала необхідність не тільки дослідити те, що відбувається на практиці в регіоні, але й спрогнозувати розвиток подій, відпрацювати необхідні засоби впливу на ці події.
Мета і завдання дослідження. Головною метою роботи є комплексна теоретична та практична розробка питань удосконалення організаційно-правового механізму  регулювання інвестиційної діяльності. Дана розробка виходить із необхідності формування системи, що спонукатиме активізації інвестиційної діяльності як в цілому в країні так і в  конкретному регіоні.
Для досягнення поставленої мети намічено вирішити наступні завдання:
§  уточнити наукове визначення й структуру понятійного апарату категорії "Інвестиції" та розкрити зміст його складових з метою визначення основних напрямків, методів та інструментів удосконалення організаційно-правового механізму інвестиційної діяльності;
§  дослідити інвестиційну діяльність в Україні та в конкретному регіоні й обґрунтувати шляхи її активізації;
§  проаналізувати основні чинники, що зумовили та визначають деформацію інвестиційної сфери економіки України, оцінити їх вплив на ефективність інвестиційної діяльності  й визначити основні тенденції у формуванні й використанні інвестиційних ресурсів;
§  розробити основні принципові умови оптимізації механізму державного регулювання інвестиційного процесу;
§  сформувати систему підвищення ефективності інвестиційної діяльності в конкретному регіоні ;
§  викласти найбільш повний набір факторів, які формують сприятливий інвестиційний клімат регіону.
Предметом даного дослідження є економіко-організаційні й правові відносини, що визначають умови функціонування механізму інвестиційної діяльності.
Об'єктом дослідження є механізм інвестиційної діяльності  в Україні, що аналізується в аспекті удосконалення.
Методологія і методика дослідження. Теоретичною основою і методичною базою магістерського дослідження є наукові праці вітчизняних і закордонних фахівців із проблем інвестиційної діяльності, укази Президента України, закони України, постанови і цільові програми Уряду, а також інші офіційні документи і матеріали періодичної преси, присвячені дослідженню вказаних питань в їх критичному науковому осмисленні. При цьому використовувалися методи економічного і статистичного аналізу, порівняльний аналіз, опитування та ін. В якості джерел інформації використовувалися матеріали Державного комітету статистики, Міністерства економіки України, а також матеріали регіональних органів влади.
Дана робота має дві особливості: по-перше, її методичною основою є класична теорія, прийнята в усьому світі та міжнародний досвід регулювання інвестиційної діяльності. По-друге, робота детально враховує особливості, які склалися в інвестиційній діяльності в Україні та в Вінницькій області.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що проведено комплексне дослідження організаційно-правового механізму інвестиційної діяльності в Україні та вирішена важлива економічна проблема, пов'язана з обґрунтуванням перспективних напрямків її організації та розвитку в регіоні, а саме:
• уточнено наукове визначення та структура понятійного апарату категорії "інвестиції" та розкрито зміст його складових;
• на основі проведеного аналізу чинників, що зумовили й визначають деформацію інвестиційної сфери економіки України встановлено сучасні тенденції у формуванні та використанні інвестиційних ресурсів.
• доведена необхідність активізації ролі держави держави в  в інвестиційному процесі та розроблені основні принципові умови, що мають бути закладені в основу механізму державного регулювання інвестиційної діяльності;
    продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19    

Добавить магістерську роботу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Завантажити магістерську роботу безкоштовно
подобрать список литературы


Організаційно правове регулювання інвестиційної діяльності на прикладі Вінніцької області


Постійний url цієї сторінки:
Магістерська робота Організаційно правове регулювання інвестиційної діяльності на прикладі Вінніцької області


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.