Облік доходів та витрат підприємства

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Реферат на тему Облік доходів та витрат підприємства

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 120.73 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Мантана
12.07.2011
 1 2 3

Заповнення І розділу Звіту про фінансові результати можна поділити на шість послідовних етапів, а саме:

І етап - визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг (р.035);

П етап - визначення валового прибутку (збитку), р.050або 055;

ІІІ етап - визначення фінансового результату від операційної діяльності (прибутку або збитку), р.100 або р.105;

IV етап - визначення результату від звичайної діяльності до оподаткування (прибутку або збитку), р.170 або р.175;

V етап - визначення результату від звичайної діяльності з урахуванням податку на прибутки, р.190 або р.195;

VІ етап - визначення чистого прибутку або збитку, р.220.

Розділ ІІ "Елементи операційних витрат" заповнюється відповідно до П(С)БО 3п.38. Вінвідображає елементи операційних витрат, яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду. Цей розділ заповнюється за даними рахунків 8-го класу на підприємствах, що здійснюють облік витрат з використанням рахунків класу 8 на підставі відповідних рахунків (80, 81, 82, 83, 84). Підприємства, які не використовують спеціальні рахунки для обліку елементів витрат, заповнюють цей розділ за допомогою вибірок із регістрів обліку матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації та інших операційних витрат.

Сума всіх витрат операційної діяльності у розділі І може не збігатися з сумою за елементами операційних витрат (розділ ІІ ф. № 2) зокрема, на зміну залишків напівфабрикатів власного виробництва, незавершеного виробництва, готової продукції. Сума витрат за економічними елементами визначається за вирахуванням тих витрат, які є собівартістю продукції (робіт, послуг) допоміжних та обслуговуючих виробництв (господарств) підприємства.

Розділ ПІ "Розрахунок показників прибутковості акцій" заповнюють акціонерні товариства. Зміст і методика заповнення III розділу ф. № 2 регламентується П(С)БО24 "Прибуток на акцію"[48], а прийоми та приклади заповнення цього розділу показані у посібнику С.Ф. Голова та В.М. Костюченко [51,с.73-83]. Мета цього розділу звіту - розрахувати дивіденди на одну просту акцію. Інвесторів цікавить ефективність використання підприємством ресурсів, наданих власниками простих акцій.

На основі раніше викладеного матеріалу слід зазначити: для складання Звіту про фінансові результати використовуються рахунки доходів і витрат, які не знаходять свого відображення у Балансі.

Розділ І побудований відповідно до класифікації доходів і витрат за видами діяльності та функціями, що забезпечує послідовне зіставлення доходів і витрат для визначення  чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Назва розділу ІІ свідчить про те, що в цьому надається інформація про витрати у розрізі економічних елементів.

ІІІ розділ заповнюється тільки акціонерними товариствами, прості акції яких вільно продаються і купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які знаходяться в процесі випуску таких акцій.
Висновки за розділом 2
Методологічні засади формування, оцінки і визнання у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати визначають П(С)БО 15 "Дохід"[27], П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"[28], П(С)БО 16 "Витрати"[29].

Згідно із стандартами бухгалтерського обліку, поняття "дохід" означає збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків власників).

Мета обліку доходів і витрат заключається у своєчасному, повному і достовірному визначені фактичних доходів і витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції, обчисленні фактичної собівартості окремих видів і всієї продукції, контролю за використанням ресурсів і грошових засобів.

Організація обліку й аналізу доходів та витрат повинна базуватися на принципах:

● документування доходів і витрат, повне їх відображення на рахунках обліку;

● групування витрат за об’єктами обліку і місцями їх виникнення;

● узгодження об’єктів обліку витрат з об’єктами калькулювання собівартості продукції, показників обліку фактичних витрат з нормативними;

● доцільність розширення кола витрат, віднесення на об’єкти обліку по першому призначенню;

● здійснення оперативного контролю за доходами та витратами і формуванням собівартості продукції.

Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 79 “Фінансові результати”, який є тимчасовим, результатним, має ознаки пасивного рахунку. По кредиту рахунку 79 на підставі довідок та розрахунків бухгалтерії відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

Для розкриття формування фінансового результату  використовується “Звіт про фінансові результати” (форма №2), який заповнюється на основі аналітичних даних рахунків класів 7, 9 Плану рахунків.

Звіт про фінансові результати дає можливість користувачам оцінити результати минулої діяльності підприємства, його прибутковість, здатність ефективно використовувати ресурси або ступінь ризику недосягнення очікуваних результатів діяльності.

Визначення звіту наведено в П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи, витрати і результати діяльності підприємства. Метою складання даного звіту є надання користувачам повної та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

При складанні Звіту про фінансові результати необхідно дотримуватися принципів нарахування та відповідності доходів і витрат: для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

 1 2 3

Удобная ссылка:

Завантажити реферат безкоштовно
подобрать список литературы


Облік доходів та витрат підприємства


Постійний url цієї сторінки:
Реферат Облік доходів та витрат підприємства


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.