Облік доходів в системі управління прибутками

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Курсова на тему Облік доходів в системі управління прибутками

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 0.73 мб.
Мова: український
Розмістив (ла): Anjellicca
13.01.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21    

Курсова робота

з курсу „Бухгалтерський облік в торгівлі

і ресторанному господарстві”

на тему: „ Облік доходів в системі

управління прибутками”

(на матеріалах СП „КАРТ-ТИСА”)

Анотація

В курсовій роботі розглядаються питання організації обліку доходів, формування та обліку фінансових результатів господарської діяльності підприємства, представлено класифікацію доходів відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.

В практичній частині проведено дослідження існуючого стану обліку доходів від звичайної діяльності на досліджуваному підприємстві, розглядаються питання визнання, складу і оцінки доходів. Описано методику відображення даних про доходи і фінансові результати у фінансовій звітності підприємства. Значна увага приділена питанням автоматизації обліково-аналітичних робіт, розроблено рекомендації по удосконаленню обліку доходів та прибутку на підприємстві.

Робота містить: 15 рисунків, 22 таблиці, 70 сторінок.

Зміст

Вступ

1. Склад та класифікація доходів підприємства

2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури

3. Організаційно-економічна характеристика українсько-польського спільного підприємства „КАРТ-ТИСА”

4. Організація обліку доходів

5. Облік доходів від звичайної діяльності

6. Облік фінансових результатів

7. Звіт про фінансові результати

8. Вдосконалення обліку доходів підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Формування ринкових відносин вимагає від кожного учасника підприємницької діяльності вміння вірно аналізувати економічну інформацію і приймати виважені рішення щодо інвестування своїх ресурсів в суб’єкти господарювання з метою одержання доходу.

У здійсненні виробничо-фінансової діяльності господарюючих суб¢єктів бере участь велика кількість взаємопов¢язаних організаційних, трудових, матеріальних і фінансових факторів. Мета кожного господарюючого суб¢єкта - якомога ефективніше використати ці фактори. Ефективність використання факторів виробництва виражається в кінцевому підсумку у фінансових результатах діяльності господарюючих суб¢єктів. Фінансові результати діяльності підприємств характеризуються такими економічними показниками як валовий доход, чистий доход, прибуток.

Дохід (виручка) є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний період, отриманим від продажу продукції, товарів, робіт, послуг. Отримання доходів створює основу для самофінансування підприємства за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання зобов’язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку. Реалізація економічної стратегії розвитку підприємства здебільшого визначається обсягом доходу, який отримується. Знання чинників, які впливають на розмір доходів підприємства, дозволяє виявити основні напрямки пошуку резервів його збільшення.

Прибуток − це позитивна форма фінансових результатів, яка є рушійною силою, метою підприємницької діяльності та показником її ефективності. Він визначається як перевищення суми доходів над сумою витрат, які були понесені для отримання цих доходів.

Основним чинником, який впливає на цей підсумковий показник є дохід (виручка) від реалізації, що свідчить про ринковий попит на продукцію підприємства, повернення вкладених у виробництво коштів і можливість розпочати новий виробничий цикл. Для формування фінансового результату підприємства визначне місце займає правильне вирахування доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, наданих послуг.

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовив кардинальні зміни в бухгалтерському обліку, що відбуваються з орієнтацією на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Однією з головних загальноекономічних і бухгалтерських проблем як у практичному, так і в науковому плані є проблема трактування фінансового результату діяльності підприємства, методологія й методика його визначення й оподаткування.

Фінансовий облік є так званою мовою бізнесу, податковий - це засіб спілкування податкових органів із платниками податків. Важливість взаємоузгодженості інформації, що використовується як у фінансовому, так і в податковому обліках, сьогодні набула особливої актуальності.

Актуальність теми, недостатній рівень її розробки стосовно потреб сучасної ринкової економіки, наявність багатьох дискусійних питань визначили вибір теми, логіку та методи курсового дослідження.

Предметом дослідження є організація обліку доходів та їх вплив на формування фінансових результатів господарської діяльності підприємства.

Об’єктом дослідження обрано Українсько-польське спільне підприємство “КАРТ-ТИСА”, основною діяльністю якого є виробництво наочних приладів та інших виробів, їх реалізація на українському і польському ринках; торгово-комерційна діяльність; надання послуг по перевезенню вантажів.

Метою курсової роботи є визначення стану організації та методології бухгалтерського обліку доходів та фінансових результатів діяльності підприємства в умовах ринку та внесення пропозицій щодо їх удосконалення.

Для досягнення цієї мети в курсовій роботі поставлені такі завдання:

  • висвітити економічну сутність поняття “доходи”, „прибуток” в ринкових умовах господарювання;

  • проаналізувати існуючу нормативно-правову базу і спеціальну літературу з обліку, аналізу доходів та фінансових результатів;

  • оцінити організацію та стан бухгалтерського обліку на матеріалах СП “КАРТ-ТИСА”;

  • висвітлити методологію ведення обліку доходів від звичайної діяльності та фінансових результатів на підприємстві;

  • висвітлити методологію складання звітності з фінансових результатів;

  • розглянути систему автоматизації обліково-аналітичних робіт в системі управління фінансовими результатами підприємства.

Інформаційна база поточного управління основними господарськими показниками підприємства визначається системою показників фінансового обліку підприємства. На основі цієї системи показників проводиться узагальнений аналіз, прогнозування та поточне планування діяльності підприємства.

У зв’язку з переходом підприємств України на загальноприйняту в міжнародній практиці систему бухгалтерського обліку, показники управлінського обліку підприємства дають можливість істотно доповнити фінансовий облік. Управлінський облік являє собою систему обліку усіх необхідних показників, що формують інформаційну базу оперативних управлінських рішень і планування діяльності підприємства в наступному періоді, і допомагає використовувати відповідну інформацію

1. Склад та класифікація доходів підприємства

Згідно з Господарським Кодексом України в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою діяльність з метою отримання відповідного доходу (прибутку).

Отримання доходів ─ виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) ─ свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними, функціоналними характеристиками та властивостями. Отримання доходів створює основу для самофінансування підприємства за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з реалізаціії товарів та інших видів діяльності, виконання зобов’язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку.

Управління доходами торговельного підприємства, спрямоване на максимізацію їх розміру, визначає необхідність їх системної класифікації, яка може бути проведена за певними ознаками.

Доходи можуть виникати в результаті операційної, фінансової та інвестиційної діяльності (рис.1.1).

Склад доходів, що відносяться що відповідної групи, встановлено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати” (рис.1.2).

Відповідно до вимог П(С) БО 15 „Дохід” доходи підприємства класифікуються за різними ознаками. З метою визнання доходу та визначення його суми в обліку розрізняють дохід від:

„- реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою продажу (крім інвестицій у цінні папери);

- надання послуг;

- використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними особами, результатом яких є отримання відсотків, дивідендів, роялті” [ ]

Рис.1.1. Класифікація видів діяльності підприємства

Найбільшу питому вагу в доходах торговельного підприємства займають доходи від основної діяльності торговельної. Ці доходи для торговельного підприємства отримали назву валового доходу.

У зв’язку з тим, що в торгівлі нова споживча вартість не створюється, доход від реалізації товарів являє собою плату за надання торговельно-посередницької послуги (доведення товарів до споживачів та їх реалізація), яка становить частину виручки торговельного підприємства.

Необхідність отримання доходів від торговельної діяльності підприємства обумовлена потребою відшкодування витрат на ведення діяльності і отримання певної суми прибутку, яка забезпезпечує досягнення стратегічної мети підприємства.

Основними джерелами доходів від продажу товарів є:

  • торговельна надбавка до ціни придбання товарів;

  • торговельна знижка з продажної ціни товару.

За своєю економічною природою торговельні надбавки та знижки являють собою ціну на послуги торговельного підприємства. Їх рівень, як і рівень інших цін, в умовах ринкової економіки залежить:

- з одного боку, від співвідношення між попитом та пропозицією на торговельні послуги, ступеня конкуренції та товарному ринку, якості послуг, що надаються, і рівня цін закупівлі та продажу товарів;

- з іншого боку, від витратомісткості реалізації товарів і норми прибутку, яка відповідає стратегії розвитку підприємства.

Різниця між ціною продажу та купівлі товарів на різних стадіях реалізації товару являє собою доход торговельного підприємства з одиниці реалізованого товару. Валовий доход торговельного підприємства формується як різниця між виручкою від реалізації товарів та сумою оплати постачальникам закуплених товарів.

В оптовій торгівлі валовий доход утворюється також у вигляді різниці між ціною придбання та продажу товарів. Його розмір залежить від розміру надбавки, яка диференціюється за формами оптового товарообороту, виходячи з їх витратомісткості.

    продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21    

Добавить курсову роботу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Завантажити курсову роботу безкоштовно
подобрать список литературы


Облік доходів в системі управління прибутками


Постійний url цієї сторінки:
Курсова Облік доходів в системі управління прибутками


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.