Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Завдання на тему Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 74.55 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): roksim
13.03.2010
1
Задача
1. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві
1.1 Зміст господарської ситуації
Відомі наступні дані про діяльність торгівельного підприємства в 2005 році. Здійснюється торгівля трьома видами товарів: К, Л і М. Купівельна вартість товарів складала: по товарах виду К – 333 гривні за штуку, по товарах виду Л – 53 гривні за квадратний метр, по товарах виду М – 1033 гривень за штуку. Протягом року вказані товари реалізувались торгівельним підприємством за стабільними цінами при такому рівні торгівельної націнки: товари виду К – 33%, товари виду Л − 43%, товари виду М – 13%. В 2005 році торгівельне підприємство реалізувало покупцям 533 штук товарів виду К, 633 квадратних метрів товару виду Л і 433 штук товарів виду М.
Облікова чисельність персоналу торгівельного підприємства складала: з 1 січня 2005 року по 25 вересня 2004 року – 5 осіб а з наступної дати до кінця 2004 року – 6 осіб. Рівень витрат обігу складає 5,33%. Торгівельні площі складають 153 м2. Вартість основних фондів торгівельного призначення станом на початок року 33300 грн., станом на кінець року 323300 грн. Залишки оборотних засобів торгівельного підприємства в 2005 році складали станом: на початок року 13300 грн., на початок другого кварталу 13330 грн., на початок третього кварталу 14233 грн., на кінець року 12333 грн. Питома вага товарних запасів у вартості оборотних засобів складає 40%.
Підприємство займалося лише торгівельною діяльністю і ставка податку на прибуток 25%.

1.2 Завдання
Основними завданнями комплексу економічних розрахунків на торгівельному підприємстві є визначення:
1.                 Товарообороту в купівельних цінах;
2.                 Реалізаційної вартості товарів кожного виду;
3.                 Товарообороту в реалізаційних цінах;
4.                 Валового доходу;
5.                 Рівня валового доходу;
6.                 Витрат обігу;
7.                 Показників продуктивності праці виходячи з товарообороту і виходячи з валового доходу;
8.                 Показників ефективності використання основних фондів торгівельного призначення, які можливо визначити по наведених вихідних даних;
9.                 Показників ефективності використання оборотних активів, які можливо визначити по наведених вихідних даних;
10.            Показників товарооборотності;
11.            Прибутку від реалізації товарів, чистого прибутку;
12.            Середнього по торгівельному підприємству рівня торгівельної націнки;
13.            Показників рентабельності діяльності торгівельного підприємства.
1.3. Визначення товарообороту в купівельних цінах
Товарооборот в купівельних цінах ТОк – це сума вартості усіх товарів в купівельних цінах:
,                                                (1.1)
де Цкj – купівельна вартість певного товару;
np – кількість проданого товару.
1.4. Визначення реалізаційної вартості товарів кожного виду
Реалізаційна вартість товару Црі визначається за формулою:
,                                             (1.2)
де РТН – рівень торгівельної націнки певного товару.
1.5. Визначення товарообороту в реалізаційних цінах
Товарооборот в реалізаційних цінах ТОр – це сума вартості усіх товарів в реалізаційних цінах:
                                               (1.3)
1.6. Визначення валового доходу
Валовий дохід торгівельного підприємства ВДТП – це різниця між товарооборотом в реалізаційних цінах і товарооборотом в купівельних цінах:
.                                              (1.4)
Результати розрахунків товарообороту і валового доходу наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1
Товарооборот і валовий дохід торгівельного підприємства у звітному році.
№ пп
Види товарів
Од. вим.
Обсяг про-дажу
Купі-вельна вартість,  грн./од.
Торгова націнка
Реалізацій-на вартість грн./од.
Товарообіг, грн
Валовий дохід, грн
%
грн./од
в купів. цінах
в реаліз. цінах
1
К
шт.
533
333
33
109,89
442,89
177489,00
236060,37
58571,37
2
Л
м2
633
53
43
22,79
75,79
33549,00
47975,07
14426,07
3
М
шт.
433
1033
13
134,29
1167,29
447289,00
505436,57
58147,57
Всього
658327,00
789472,01
131145,01
1.7. Визначення рівня валового доходу
Рівень валового доходу РВД – це відношення валового доходу торгівельного підприємства до товарообороту в реалізаційних цінах:
                                                       (1.5)
.
1.8 Визначення витрат обігу
Рівень витрат обігу визначається за формулою:
,                                             (1.6)
де ВО – витрати обігу;
РВО – рівень витрат обігу.
Звідси витрати обігу визначаються:
                                                (1.7)

1.9 Визначення показників продуктивності праці виходячи з товарообороту і виходячи з валового доходу
Продуктивність праці ППТО, виходячи із товарообороту, визначається за формулою:
,                                                  (1.8)
а виходячи із валового доходу:
,                                                (1.9)
де ЧСО – середньооблікова чисельність персоналу за рік.
Визначення середньооблікової чисельності персоналу за рік.
,                                            (1.10)
де Чсо мі – середньооблікової чисельності персоналу в кожному місяці.
Облікова чисельність персоналу торгівельного підприємства складала:
з 1.01.04 по 25.09.04 – 5 осіб, а з 26.09.04 до 31.12.05 року – 6 осіб. Середньооблікова чисельність персоналу за вересень становить:

Тоді середньооблікова чисельность персоналу за рік становить:

Отже продуктивність праці виходячи із товарообороту становить:
,
а продуктивність праці виходячи валового доходу становить:


1.10 Визначення показників ефективності використання основних фондів торгівельного призначення, які можливо визначити по наведених вихідних даних
Основним показником ефективності використання основних фондів торгівельного призначення є фондовіддача Фв, яка визначається:
,                                                  (1.11)
де ОФсер – середня вартість основних фондів, яка визначається за формулою:
,                                       (1.12)
де ОФпоч. – вартість основних фондів на початок року;
ОФкін. – вартість основних фондів на кінець року.

Отже,

1.11 Визначення показників ефективності використання оборотних активів, які можливо визначити по наведених вихідних даних
Основними показниками, що характеризують ефективність використання оборотних активів є:
Коефіцієнт оборотності оборотних активів визначається:
,                                                  (1.13)
де ОАсер. – середня за рік вартість оборотних активів підприємства в грн. вона визначається за формулою:
,                         (1.14)
де ОАпоч. – вартість оборотних активів станом на початок року в грн;
ОАкін. – вартість оборотних активів станом на кінець року в грн;
ОА2кв. ОА2кв. ОА2кв. – вартість оборотних активів станом на початки відповідно другого, третього і четвертого кварталів в грн. і дорівнює:
.
Тоді коефіцієнт оборотності оборотних активів дорівнює:
.
Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує скільки оборотів здійснили оборотні активи за відповідний період та яку виручку від реалізації товарів одержало торгівельне підприємство в гривнях у розрахунку на одну гривню вартості його оборотних активів.
Тривалість одного обороту оборотних активів, визначається:
,                                                    (1.15)
де Д – кількість днів в періоді, що розглядається (рік – 360 днів).

Коефіцієнт завантаження  (залучення) оборотних активів, визначається:
,                                                  (2.16)

Коефіцієнт завантаження оборотних активів характеризує: оборотні активи якої вартості в гривнях використовується для реалізації товарів на суму одна гривня.
Кожне підприємство прагне:
а) збільшувати коефіцієнт оборотності оборотних активів і рентабельність оборотних коштів;
б) зменшувати тривалість одного обороту оборотних активів і коефіцієнт залучення оборотних коштів.
1.12 Визначення показників товарооборотністі
До показників товарооборотністі відносяться:
а) товарооборотність в кількості оборотів, що характеризує скільки оборотів здійснюють кошти, які вкладені в товарні запаси, за відповідний період, та на яку суму продає товарів торгівельне підприємство в гривнях у розрахунку на одну гривню вартості його товарних запасів, що визначається за формулою:
  ,                                                               (1.16)
де ТЗсер. – середньорічна величина товарних запасів в гривнях, що визначається: ,                                           (1.17)
де ПВтз – питома вага товарних запасів у вартості оборотних запасів;

Отже, товарооборотність в кількості оборотів становить:

б) товарооборотність в днях обороту ТДО, що характеризує на скільки днів торгівлі вистачить підприємству середнього товарного запасу та скільки днів триває один обіг коштів, які вкладені в товарні запаси, та визначається за формулою:
.                                                                        (1.18)
Отже,

Кожне торгівельне підприємство прагне збільшувати показник товарооборотності в кількості оборотів і оптимізувати показник товарооборотності в днях обороту.
1.13 Визначення прибутку від реалізації товарів, чистого прибутку
Прибуток від реалізації товарів визначається вирахуванням із валового доходу торгівельного підприємства ВДТП витрат обігу ВО :
                                            (1.19)

Чистий прибуток визначається вирахуванням із прибутку від реалізації товарів (Преал.) податку на прибуток:
,                                          (1.20)
де ПНП – податок на прибуток, який визначається:
,
де СПНП – ставка податку на прибуток (25%)1.14 Визначення середнього по торгівельному підприємству рівня торгівельної націнки
Середній рівень торгівельної націнки по торгівельному підприємству визначається за формулою:
                                          (1.21)

1.15 Визначення показників рентабельності діяльності торгівельного підприємства
Основними показниками рентабельності діяльності торгівельного підприємства є:
а) рентабельність товарообороту, яка визначається за формулою:
                                                         (1.22)

б) рентабельність витрат обігу, яка визначається за формулою:
                                               (1.23)

в) рентабельність оборотних активів, яка визначається за формулою:
                                               (1.24)

г) рентабельність торгівельних площ, яка визначається за формулою:
,                                              (1.25)
де Sторг – торгівельні площі торгівельного підприємства  № пп
Показники
Одиниці вимірю-вання
Величина
Обґрунтування (розрахунок)
1
2
3
4
5
1
Товарооборот в реалізаційних цінах
грн.
789472,01

2
Валовий дохід
грн.
131145,01

3
Рівень валового доходу
%
16,61

4
Витрати обігу
грн.
42078,86

5
Продуктивність праці, виходячи із товарообороту
грн./чол.
150089,74

6
Продуктивність праці виходячи із валового доходу
грн./чол.
24932,51

7
Фондовіддача
БРВ
4,43

8
Коефіцієнт оборотності оборотних активів
БРВ
83,7

9
Тривалість одного обороту оборотних активів
дні
4,3

10
Коефіцієнт завантаження  (залучення) оборотних активів
БРВ
0,012

11
Товарооборотність в кількості оборотів
кільк. об.
209,25

12
Середньорічна величина товарних запасів
грн.
3772,8

13
Товарооборотність в днях обороту
дні
1,7

14
Прибуток від реалізації товарів
грн.
89066,15

15
Чистий прибуток
грн.
66799,61

16
Середній рівень торгівельної націнки
%
20

17
Рентабельність товарообороту
БРВ
0,11

18
Рентабельність витрат обігу
БРВ
1,59

19
Рентабельність оборотних активів
БРВ
7,1

20
Рентабельність торгівельних площ
грн./м2
436,6

1

Добавить завдання в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Завантажити завдання безкоштовно
подобрать список литературы


Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві


Постійний url цієї сторінки:
Завдання Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.