Калькулювання собівартості продукції

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Методичка на тему Калькулювання собівартості продукції

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 65.17 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): gilza
12.01.2010
1 2 3 4    
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання курсової роботи «Калькулювання собівартості продукції» для студентів базового напряму «Економіка і підприємництво»
спеціальності «Облік і аудит»
Затверджено
на засідання кафедри ОА
Протокол № 5 від 21 грудня 2006 р.
Львів − 2007

Управлінський облік: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Калькулювання собівартості продукції» для студентів базового напряму «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит».
Укладачі: Г.О. Партин, А.І. Ясінська, І.О. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2007.- 35 с.
Укладачі: Партин Г.О., к.е.н., доцент
Ясінська А.І., асистент
Відповідальний за випуск: Загородній А.Г., к.е.н, професор
Рецензенти: Полякова Л.М., к.е.н., доцент
Акіншина О.В., к.е.н., доцент

ЗМІСТ
1. Загальні рекомендації щодо структури та змісту основних розділів курсової роботи
2. Теми теоретичної частини курсової роботи
3. Завдання для розрахункової частини курсової роботи
4. Додаткові вихідні дані для розрахункової частини курсової роботи
5. Приклад оформлення розрахункової частини курсової роботи
Рекомендована література
Додатки
Додаток А. Додаткові вихідні дані для виконання розрахункової частини курсової роботи
Додаток Б. Зразок титульної сторінки курсової роботи
Додаток В. Зразок бланку завдання для виконання курсової роботи
Додаток Д. Орієнтований план до розкриття теми теоретичної частини курсової роботи
Додаток Ж. Перелік чинників на зміну фінансових результатів діяльності підприємства

1. Загальні рекомендації щодо структури та змісту основних розділів курсової роботи
Курсова робота на тему «Калькулювання собівартості продукції» є завершальним етапом вивчення дисципліни «Управлінський облік». При написанні курсової роботи, студентам слід використати теоретичні знання з обліку, калькулювання і аналізу витрат для вирішення конкретних практичних завдань. Виконавши курсову роботу студент набуде практичних навиків з ведення обліку і розподілу витрат на виробництво продукції (зокрема групування витрат за економічними елементами, статтями калькуляції), складання калькуляції за системою повних і змінних витрат, визначення обсягу беззбиткового виробництва продукції, побудови функції витрат та планування прибутку підприємства.
Завдання до курсової роботи включає:
Перелік тем для написання теоретичної частини (див. п. 2).
Завдання до виконання розрахункової частини (див. п. 3).
Пояснювальна записка до курсової роботи повинна складатися з таких частин:
Титульна сторінка (див. додаток Б).
Завдання для курсової роботи, підписане викладачем (див. додаток В).
Зміст.
Вступ.
1.Теоретична частина.
1.1. …
1.2. …
1.N. …
2.Розрахункова частина.
2.1. Вихідні дані для розрахункової частини.
2.2. Виконання розрахункової частини.
Висновки.
Список використаної літератури.
Додатки.
У курсовій роботі мають бути відображені всі перераховані розділи. Титульну сторінку курсової роботи потрібно оформляти за формою, наведеною у додатку Б. Завдання до курсової роботи оформляється згідно додатку В. Зміст курсової роботи складається на підставі затвердженого керівником курсової роботи плану. Зміст містить назву розділів і підрозділів та номери початкових сторінок вступу, усіх розділів та підрозділів роботи, висновків, списку використаної літератури та додатків. У вступі розкривається сутність курсової роботи, її актуальність, мета та завдання, дається коротка характеристика розділів курсової роботи.
Курсова робота виконується машинописним способом або за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша формату А-4 (210*297мм) через два міжрядкові машинописні (1,5 комп’ютерні) інтервали. Мінімальна висота висота шрифту 1,8 мм, що відповідає 14-му розміру комп’ютерного шрифту (у таблицях 12-й). Поля повинні бути таких розмірів: ліворуч – 2,5 мм, праворуч – 1,0 мм, зверху і знизу – 2,0 мм. Заголовки структурних частин роботи друкуються великими літерами симетрично по тексту. Наприклад, „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА”, „РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, „ДОДАТКИ”.
Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №. Нумерація має бути наскрізною і враховувати титульний аркуш та завдання. На титульному аркуші, завданні та змісті номер сторінки не ставиться, рисунки і таблиці включаються у загальну нумерацію. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті без будь-яких знаків (крапки, риски, дужки). Нумерація підрозділів, рисунків, таблиць і формул повинна складатись із номера розділу та свого порядкового номеру. Наприклад, у розділі 1 номери підрозділів, таблиць, рисунків і формул позначаються номерами 1.1, 1.2 і т.д. Відповідно у розділі 2 позначаються 2.1, 2.2 і т.д.
Тему теоретичної частини курсової роботи студенти вибирають з переліку тем (див. П. 2) за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, якщо номер залікової книжки 6, то студент, обирає одну із тем за номерами 6, 16, 26. За своїм бажанням студент, незалежно від останньої цифри залікової книжки, може у курсовій роботі розкрити тему 31 (за даними конкретного підприємства). У теоретичній частині роботи, студент має розкрити сутність та основні завдання організації обліку, контролю, аналізу або планування певного об’єкта, дати характеристику нормативних, теоретичних і практичних аспектів за темою дослідження. У додатку Д наведено орієнтовний план або основні підрозділи теоретичної частини, які необхідно розкрити.
Розрахункову частину курсової роботи виконують згідно з завданням представленим в п. 3. Завдання для розрахункової частини вибирають за останньою цифрою залікової книжки. Цифрове значення рядків, позначених * слід визначити згідно варіанту курсової роботи на основі даних додатку А. Результати виконання розрахункової частини подають у формі таблиць (див. Табл. 1 – 8), будують графік беззбитковості підприємства, визначають точку беззбитковості, складають рівняння функції витрат підприємства та обчислюють коефіцієнт операційного левериджу. У висновках дають коротку характеристику вирішених завдань та отриманих результатів, обґрунтовують пропозиції до теоретичної і розрахункової частини курсової роботи. У списку літератури наводять усі використані законодавчі і нормативні документи, літературні джерела вітчизняних та закордонних авторів за темою роботи. Посилання на публікації в тексті записують у квадратних дужках (номер джерела у списку літератури і конкретні сторінки). Наприклад, [5, с.20]. Додатки формуються за потребою. До них включають допоміжний матеріал, який необхідний для повнішого виконання роботи (інструкції, методики, ілюстрації допоміжного матеріалу тощо).

2. Теми теоретичної частини курсової роботи
1. Управлінський облік, як інформаційна система управління підприємством.
2. Управлінський облік в системі управління витратами підприємства.
3. Порядок групування і обліку витрат підприємства за статтями калькуляції.
4. Порядок групування і обліку витрат за економічними елементами.
5. Методи калькулювання собівартості продукції та способи калькуляції.
6. Сутність, методи, облік і калькулювання повних і змінних витрат.
7. Інформаційні ресурси про витрати та собівартість продукції (робіт, послуг підприємства).
8. Основні завдання і проблеми організації управлінського обліку на підприємствах України.
9. Сутність і завдання організації стратегічного управлінського обліку.
10. Аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг діяльності – прибуток».
11. Стратегічний управлінський облік в обліковій системі підприємства.
12. Нормативний метод обліку і калькулювання витрат та аналіз відхилень.
13. Аналіз витрат і доходів для прийняття операційних рішень.
14. Аналіз витрат і доходів для прийняття інвестиційних рішень.
15. Суть бюджетування та види бюджетів.
16. Організація обліку витрат за центрами відповідальності.
17. Методи оцінки виробничих запасів та їх вплив на фінансові результати діяльності підприємства.
18. Класифікація витрат та дослідження їхньої поведінки в системі управлінського обліку.
19. Внутрішня та зовнішня звітність, її використання в системі управління підприємствами.
20. Облік і контроль витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи.
21. Склад, облік і розподіл адміністративних витрат та витрат на збут.
22. Мета, завдання та побудова системи виробничого обліку витрат.
23. Методи розподілу витрат обслуговуючих виробництв і господарств.
24. Методи обліку і оцінки незавершеного виробництва (FIFO, середньозваженої собівартості).
25. Методи розподілу витрат комплексного виробництва.
26. Організація контролю витрат на виготовлення продукції.
27. Поопераційний метод обліку і калькулювання витрат (облік і калькулювання витрат на основі діяльності).
28. Облік і калькулювання витрат за замовленнями і за процесами.
29. Порядок обліку і контролю матеріальних витрат.
30. Планування витрат підприємства.
31. Організація калькулювання, обліку і аналізу витрат на конкретному підприємстві.
3. Завдання для розрахункової частини курсової роботи
ТзОВ «Комфорт» займається виготовленням і реалізацією офісних столів. Протягом планового місяця підприємство передбачає здійснити господарські операції, зміст яких подано в табл. 1.
Таблиця 1
Перелік господарських операцій ТзОВ «Комфорт» на плановий місяць
№ з/п
Зміст операцій
Сума, гнн.
1
Нарахування основної заробітної плати робітникам
а) столярного цеху
З1*
б) складального цеху
З2*
2
Нарахування доплати робітникам за складність виконання робіт
а) у столярному цеху
15000
б) у складальному цеху
18000
3
Нарахування за роботу у вихідні дні
а) у столярному цеху
5000
б) у складальному цеху
4500
4
Нарахування оплати за час відпустки у зв’язку з навчанням у вищому навчальному закладі (працівникові столярного цеху)
1250
5
Нарахування заробітної плати керівному персоналу
а) столярного цеху
2800
б) складального цеху
2900
в) директорові підприємства
4800
г) головному бухгалтерові
2500
д) прибиральниці офісу
650
6
Нарахування зборів на нараховану заробітну плату
а) на обов’язкове державне пенсійне страхування (32 %)
б) на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності (2,9 %)
в) на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (1,9 %)
г) на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві (1,2 %)
7
Витрати матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих у. т. ч.
а) у столярному цеху
плита дерев’яна
Р1*
дошка дерев’яна
Р2*
б) у складальному цеху зі складу
дверні замки
К1*
дверні ручки
К2*
фарба меблева
3500
клей меблевий
6000
лак меблевий
50008
Оплата за використання води
а) у столярному цеху
1000
б) у складальному цеху
1800
9
Оплата за споживання електроенергії
а) у столярному цеху
на технологічні цілі
6000
на освітлення цеху
1800
б) у складальному цеху
на технологічні цілі
4500
2) на освітлення цеху
2000
в) на освітлення офісу
1000
10
Зворотні відходи
а) з столярного цеху
2000
11
Амортизація приміщень
а) столярного цеху
А1*
б) складального цеху
А2*
в) офісу
5000
12
Амортизація обладнання
а) столярного цеху
2500
б) складального цеху
1500
13
Знос комп’ютера в офісі
1000
14
Знос комп’ютерної програми «1С : Бухгалтерія»
500
15
Виконання гарантійного ремонту реалізованих меблів (заробітна плата)
R*
16
Придбання канцелярських товарів
а) для працівників столярного цеху
680
б) для працівників складального цеху
550
в) для працівників адміністративного персоналу підприємства
1200
17
Сплата за телефонні переговори в бухгалтерії
1100
18
Витрати на сторожову охорону
а) столярного цеху
3000
б) складального цеху
3200
19
Витрати на страхування майна:
а) столярного цеху
2200
б) складального цеху
1700
20
Сплата за послуги банку (оформлення чекової книжки)
350
21
Сплата відсотків за отриманий від банку кредит для здійснення операційної діяльності
1500
22
Сплата СП «Легенда» за розробляння і видання рекламного листка і проспекту меблів
5000
23
Витрати на презентацію нових виробів
М*
24
Нарахування і сплата податку з власників транспортних засобів адміністративного призначення
1100
25
Витрати на упакування готових меблів (матеріали)
N*
26
Витрати на транспортування готової продукції підприємством «Міст»
2000
27
Витрати на проектування і конструювання нових виробів (заробітна плата)
L*
28
Витрати на придбання нового станка у столярний цех
14000
29
Витрати на гарантійний ремонт основних засобів столярного цеху з метою підтримання їх у робочому стані (заробітна плата)
2500
30
Витрати на транспортування виробів з цеху в цех, в т.ч.
2000
а) заробітна плата
1000
б) амортизація
500
в) паливо
500
31
Витрати пов’язані з утриманням майстерні гарантійного ремонту меблів
3630
32
Оплата комісійних винагород торговим агентам та продавцям зайнятим реалізацією продукції
8400
4. Додаткові вихідні дані для розрахункової частини курсової роботи
1. Запаси готової продукції на складі:
а) на початок планового періоду – 50 столів;
б) на кінець планового періоду – 30 столів.
2. Плановий обсяг випуску готової продукції за місяць – 500 столів.
4. Частка постійних витрат у складі: планової суми загальновиробничих витрат – ?%; планової суми адміністративних витрат – 90 %; планової суми витрат на збут – 80 %; планової суми інших операційних витрат – 100 %.
5. Планова рентабельність капіталу підприємства – 50 %. Сума капіталу, інвестованого у підприємство – 450 000 грн.
5. Приклад оформлення розрахункової частини курсової роботи
1) Групування планових витрат підприємства «Комфорт» за економічними елементами виконується наступним чином (див. табл. 2).
Групування господарських операцій та витрат підприємства здійснюється на основі П(С)БО 16 „Витрати”. В таблиці 2 наведено економічні елементи відповідно до названого положення і всі господарські операції підприємства необхідно згрупувати та обчислити суми витрат по кожному з них. У графі 3 вказується номер позиції витрат згідно вихідних даних, у графі 4 вказуються суми витрат, які відповідають цим витратам. По кожному з елементів обчислюють суми витрат і в кінці обчислюють загальну суму витрат по всіх елементах. Сума зворотних відходів підприємства при обчисленні загальної суми по економічному елементу матеріальні витрати вираховується.
Таблиця 2
    продолжение
1 2 3 4    

Добавить методичку в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Завантажити методичку безкоштовно
подобрать список литературы


Калькулювання собівартості продукції


Постійний url цієї сторінки:
Методичка Калькулювання собівартості продукції


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.