Звітність бюджетних установ

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Курсова на тему Звітність бюджетних установ

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 308.77 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): аллчик
26.12.2010
 1 2 3 4 5 6 7 8 9    

У рядку 110 "Матеріали в дорозі" наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 237 "Матеріали в дорозі".

У рядку 120 "Запасні частини до машин і обладнання" наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 238 "Запасні частини до машин і обладнання".

У рядку 130 "Інші матеріали" наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 239 "Інші матеріали".

У рядку 140 "Разом матеріалів і продуктів харчування" проставляється сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються на субрахунках 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239.

У рядку 150 "Надійшло — разом" наводиться сума коштів матеріалів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року.

У рядку 160 "від безоплатних надходжень" з усієї суми коштів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року, наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно.

У рядку 161 "від установи вищого рівня або підвідомчих установ" з усієї суми коштів матеріалів, одержаних безоплатно, наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно від установи вищого рівня або підвідомчих установ.

У рядку 162 "інші" з усієї суми коштів матеріалів, одержаних безоплатно, наводиться сума коштів матеріалів одержаних без- оплатно від інших надходжень.

У рядку 170 "за рахунок централізованого постачання" наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно за рахунок централізованого постачання протягом звітного року.

У рядку 180 "від проведених переоцінок" з усієї суми коштів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року, наводиться сума коштів, одержаних від проведених переоцінок.

У рядку 190 "Вибуло — разом" наводиться сума коштів, списаних з бухгалтерського обліку бюджетною установою протягом звітного року матеріалів.

У рядку 200 "у тому числі передано безоплатно" наводиться вартість переданих безоплатно матеріалів установі вищого рівня або підвідомчим установам.

У рядку 210 "з них за рахунок централізованого постачання" із суми коштів переданих безоплатно матеріалів наводиться вартість переданих безоплатно матеріалів за рахунок централізованого постачання.

У рядку 220 "списано від псування і стихійного лиха" наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів через псування і стихійне лихо [15].

У рядку 230 "списано недостач і крадіжок: за рахунок установи" наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів як недостача за рахунок установи [15].

У рядку 240 "списано недостач і крадіжок: за рахунок винних осіб" наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів як недостача за рахунок винних осіб.

Форма № 7 д "Звіт про заборгованість бюджетних установ" складається установами, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла в установі при виконанні кошторису за звітний та минулі роки і яка на кінець звітного року залишилась на обліку або була списана. Звіт складається в розрізі кодів економічної та програмної класифікації видатків і містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.

Звіти форми № 7 д складаються окремо за коштами, отриманими із загального та спеціального фондів кошторису.

Зведені звіти складаються за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету та за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів за загальним і спеціальним фондами бюджетів.

Заповнення окремих граф звітів форми № 7 д здійснюється за таким порядком.

У рядку 010 "Доходи" відображається загальна сума дебіторської та загальна сума кредиторської заборгованості на звітну дату, що виникла при наданні послуг. Наприклад:

  • дебіторська заборгованість — нарахований і неотриманий дохід за надані послуги;

  • кредиторська заборгованість — надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована.

Заборгованість за доходами відображається у звітності загальною сумою і не поділяється за кодами економічної класифікації видатків.

Рядок 010 заповнюється лише у звітах за спеціальним фондом (за коштами, отриманими як плата за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до чинного законодавства України).

У рядку 020 "Видатки — всього на утримання установи" відображається сума узагальненої заборгованості установи за звітний рік, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису та/або плану використання бюджетних коштів.

Рядки з 030 "Поточні видатки" до 590 "Нерозподілені видатки" включно розшифровують рядок 020 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Рядок 600 "Разом" складається із суми рядків 010 "Доходи" та 020 "Видатки — всього на утримання установи" [15].

У графі 4 "Дебіторська заборгованість — на початок року" наводиться сума дебіторської заборгованості установи, що відповідає даним бухгалтерського обліку та даним форм № 1 "Баланс" і № 7 д "Звіт про заборгованість бюджетних установ" [15].

У графі 5 "Дебіторська заборгованість — на звітну дату" відображається сума дебіторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за звітний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту.

У графі 6 "Дебіторська заборгованість — списана" наводиться сума дебіторської заборгованості, яка мала прострочений строк позовної давності і була списана протягом звітного року за порядком, визначеним наказом Головного управління Державного казначейства України "Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу" від 30.10.98 № 90, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.11.98 за № 728/3168.

У графі 7 "Кредиторська заборгованість на початок року — всього" наводиться сума кредиторської заборгованості за станом на 01.01.03, що відповідає даним бухгалтерського обліку та даним форм № 1 "Баланс" і № 7 д "Звіт про заборгованість бюджетних установ".

Наведені в графі 7 дані повинні відповідати даним графи 6 "Кредиторська заборгованість за станом на 31.12 ____ (року) — всього" "Довідка про зобов’язання (в частині кредиторської заборгованості)" до пояснювальної записки річного фінансового звіту за рік.

У графі 8 "Кредиторська заборгованість на початок року, з неї: бюджетна" із загальної суми відображається сума кредиторської заборгованості установи, що виникла через недоотримані асигнування у минулі роки.

У графі 9 "Кредиторська заборгованість на початок року, з неї: небюджетна" із загальної суми відображається сума кредиторської заборгованості установи, що виникла у зв’язку з узяттям розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань понад кошторисні призначення.

У графі 10 "Кредиторська заборгованість на початок року, з неї: інша" із загальної суми наводиться сума кредиторської заборгованості, що виникла до 01.01.Х і залишилася несплаченою за станом на 01.01.Х+2.

Наведені в графах 8, 9, 10 суми повинні відповідати відповідним даним на кінець звітного періоду, наведеним у Довідці про зобов’язання (в частині кредиторської заборгованості) до пояснювальної записки річного фінансового звіту за минулий рік. У разі проведення коригування сум бюджетної та небюджетної заборгованості пояснення про зміни наводяться у пояснювальній записці до річного звіту.

У графі 11 "Кредиторська заборгованість на звітну дату — всього" відображається сума кредиторської заборгованості, що виникла при виконанні кошторису за звітний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту [15].

У графі 12 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: бюджетна" із загальної суми наводиться сума кредиторської заборгованості, яка утворилася через недоотримання асигнування у минулих бюджетних періодах і звітному періоді [15].

У графі 13 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: небюджетна" із загальної суми наводиться сума кредиторської заборгованості, яка утворилась у зв’язку з узяттям розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням про місцевий бюджет.

У графі 14 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: інша" із загальної суми наводиться сума кредиторської заборгованості, що виникла до 01.01.01 і залишилася несплаченою за станом на звітну дату.

У графі 15 "Кредиторська заборгованість на звітну дату — списана" наводиться сума кредиторської заборгованості, що мала прострочений строк позовної давності і яка була списана протягом звітного року за порядком, визначеним наказом Державного казначейства України "Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув" від 08.05.01 № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.05.01 за № 458/5649.

У графі 16 "Кредиторська заборгованість на звітну дату — прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за звітний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном оплати.

У графі 17 "Кредиторська заборгованість на звітну дату — термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості, термін оплати якої не настав. Якщо асигнування у бюджетному періоді виділені у повному обсязі, то суми кредиторської заборгованості у зазначеній графі не повинно бути.

До форм № 7 д та № 7 м включається заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок винних осіб, та за іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку. Ця заборгованість відображається за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вона була проведена при виконанні кошторису (придбано матеріальні цінності, отримана готівка в банку тощо). Суми такої заборгованості відображаються у графі 11.

Звіт за формою № 3-1 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ" заповнюється згідно зі штатним розписом та кошторисом доходів і видатків. Показник "Кількість установ на кінець року (кварталу)" у зведених звітах заповнюють тільки науково-дослідні установи [15].

Показник "Кількість штатних одиниць" заповнюється не за фізичними особами, а за числом посад і посадових ставок, включаючи вакантні посади, зайняті за сумісництвом та особами, прийнятими на тимчасову роботу. Разом з тим особи, які тимчасово замінюють основних працівників установи, до фактичного числа штатних одиниць не включаються. Сумісники та особи, які отримують неповну ставку, приймаються за відповідні частини повної одиниці, які складаються при заповненні форми № 3-1.

    продолжение
 1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Удобная ссылка:

Завантажити курсову роботу безкоштовно
подобрать список литературы


Звітність бюджетних установ


Постійний url цієї сторінки:
Курсова Звітність бюджетних установ


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.