Економіка підприємства 3

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Реферат на тему Економіка підприємства 3

завантажити
Знайти інші подібні реферати. • Точне співпадання: 4 реферата
подібні якісні роботи

Розмір: 20.33 кб.
Мова: український
07.02.2011
 1 2 3 4

Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства за умов ринкової системи господарювання. Зниження до критичної межі рів­ня економічної безпеки як основна причина кризового економічного стану підприємства. Поняття економічної кризи підприємства. Легка, важка і ката­строфічна економічна криза, її основні причини й наслідки. Реакція керівниц­тва фірми на економічну кризу, окремі фази цієї реакції: шок; оборонний відступ; аналіз характеру кризи; адаптація та зміна поведінки. Доцільність розробки програми виходу підприємства з економічної кризи.

Обгрунтування стратегії створення належної економічної безпеки підприємства. Основні групи чинників, що формують відповідний рівень економічної безпеки підприємства (наявність безпосередніх факторів вироб­ництва; стабільний попит на виготовлювану продукцію; надійність поста­чальників сировини, матеріалів та енергоносіїв; зовнішня й внутрішня конку­ренція; приватизація й державне економічне регулювання діяльності підприємств; надійний захист власних комерційних таємниць; достатній про­фесіоналізм керівництва й команди менеджерів фірми). Необхідні заходи й ресурси для реалізації стратегії досягнення належної економічної безпеки конкретного суб'єкта господарювання.

Тема 18. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ Й САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Система виживання підприємства (організації) в ринкових умовах гос­подарювання. Її ознаки, необхідність практичного використання й змістова характеристика. Основні економічні параметри системи виживання. Головні організаційні заходи й необхідні кошти для виживання підприємства, його виходу з кризової економічної ситуації.

Реструктуризація підприємства (організації) як найрадикальніший захід системи виживання й виходу з економічної кризи, припинення спаду виробництва та його стабілізації. Сутнісна характеристика й можливі форми реструктуризації підприємства (організації'). Конверсія, розукрупнення й ди­версифікація виробництва як дійові форми реструктуризації суб'єктів госпо­дарювання. Розробка й здійснення програми (бізнес-плану) реструктуризації підприємства (організації). Вітчизняний і зарубіжний досвід реструктуризації різних суб'єктів господарювання.

Суть механізму санації (фінансово-економічного оздоровлення) та її цілей. Програма санаційних заходів фінансово-економічного характеру Особливості державної підтримки проведення санації потенційно конку рентоспроможних підприємств (організацій). Практика й ефективність са нації суб'єктів господарювання в Україні.

Тема 19. БАНКРУТСТВО Й ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)

Сутнісна характеристика банкрутства підприємства (організації) Причини й симптоми банкрутства фірми. Визначення зон ризику та реакція підприємства (організації) на настання кризового фінансово-економічного стану. Класифікація чинників, що сприяють банкрутству фірми. Процедура оголошення банкрутства в засобах масової інформації. Основні положення Закону України «Про банкрутство». Масштаби й тенденції банкрутства підприємств (організацій) в Україні.

Процес ліквідації (припинення діяльності) збанкрутілого суб'єкта господарювання. Управління майном боржника та оцінка можливих наслідків ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій). Комплекс організаційно-економічних заходів і допустима тривалість процесу ліквідації підприємства (організації) банкрута. Конкретні форми ліквідації підприємств (організацій) банкрутів (фізичне припинення діяльності, розпродаж майна «з молотка», перепрофілювання діяльності зі зміною власника та ін.), що застосовуються в Україні.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон України «Про підприємництво» // Відомості Верхов. Ради Ук­раїни. – 1991

.-№ 20.

Закон України «Про власність» // Відомості Верхов. Ради України.

_ 1991.— №20.

Закон України «Про підприємства в Україні» // Відомості Верхов.

ради України. — 1991. — № 24.

Закон України «Про банкрутство» // Відомості Верхов. Ради Ук­раїни.-1992.-№ 31.

Закон України «Про оплату праці» // Галицькі контракти. — 1995. —

21.

Закон України «Про господарські товариства» // ДІБП. — 1992. —

2.

Економіка підприємства: Підручник. У 2 т. / За ред. С.Ф.Покропивного.

К.: Хвиля-Прес, 1995.

Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, ор­ганізація, ефективність: Навч. посібник.К.: КНЕУ, 1997.

Швиданенко Г.О., Оголь О.В., Заїкіна В.В. Приватизація державних підприємств: Навч. посібник. К.: ІЗМН, 1996.

Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. Анташов В.А., Уваров Г.В. Экономический советник менеджера. Учеб.-практ. пособие. Минск: Финансы, учет, аудит, 1996.

Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы.М.: Высш. шк., 1994. Градова А.П. Экономическая стратегия фирмы.СПб., 1995. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство.М.,1994.

Иванов Г.П. Антикризисное управление: от банкротства к финансо-вому оздоровлению. М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1995.

Лтсиц Й.В. Бизнес-план основа успеха: Практич. пособие. М.:

Машиностроение, 1992.

Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. СПб.:

ГМП «Формика», 1992.

Уткин З.А. Управление фирмой. М.: Интерэксперт, 1992.

Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практ. пособие: Пер. с англ.

М.: Междунар. отношения, 1993.

Экономика предприятия: Учеб. для вузов / В.Я.Горфинкель, Е.М.Купряков, В.П.Прасолова и др. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1996.

 1 2 3 4

Удобная ссылка:

Завантажити реферат безкоштовно
подобрать список литературы


Економіка підприємства 3


Постійний url цієї сторінки:
Реферат Економіка підприємства 3


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.