Бухгалтерський облік

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Лекція на тему Бухгалтерський облік

завантажити
Знайти інші подібні реферати. • Точне співпадання: 7 рефератов
подібні якісні роботи

Розмір: 72.73 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): ZuZuu_69
10.05.2010
 1 2 3 4 5 6 7
Строк погашення зобов’язання – термін, протягом якого повинно бути погашено зобов’язання. З метою визнання, класифікації та оцінки у бухгалтерському обліку розрізняють:термін з моменту виникнення зобов’язання до моменту погашення;термін з дати складання фінансової звітності до дати погашення.
Сума погашення – недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства – номінальна сума боргу, в угодах часто називається основною частиною боргу.
Для оцінки зобов’язань, теперішня вартість – дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства.
 Класифікація зобов’язань
·     Порядок класифікації зобов’язань визначено ПБО 2 “Баланс” та ПБО 11 “Зобов’язання”.
Основою класифікації зобов’язань є їх розподіл залежно від строку, що визначається від дати балансу до дати погашення, яка визначена умовами виникнення зобов’язання (контрактом, умовами постачання, законодавством тощо).
За таким часовим критерієм виділяються дві головні групи зобов’язань – довгострокові та поточні.
2.Облік короткострокових та довгострокових зобов' язань
Довгострокові зобов’язання – зобов’язання, які повинні бути погашені протягом більше як 12 місяців, або протягом періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить більш як 12 місяців.
До довгострокових зобов’язань належать:довгострокові кредити банків;інші довгострокові фінансові зобов’язання;відстрочені податкові зобов’язання;інші довгострокові зобов’язання.
Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашенні протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.
До поточних зобов’язань відносяться:короткострокові кредити банків;поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;короткострокові векселі видані;кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;поточна заборгованість за розрахунками:інші поточні зобов’язання.
3.Облік зобов' язань за векселями, за облігаціями
Окремі позиції у обліку і фінансовій звітності визначені ПБО також для тих фінансових зобов’язань, які виникають внаслідок випуску самим підприємством векселів та облігацій.
Облік виданих короткострокових відсоткових векселів
№ з/п
Зміст операції
Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит
1
2
3
4
1
02.02.2002 р. Виписаний вексель підприємству “Б”
631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”
621 “Короткострокові векселі, видані в національній валюті”
2
28.02.02 р. Нараховані відсотки по векселю за лютий 2002 р.
(24 000 х 0.48 / 12)
952 “Інші фінансові витрати”
684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”
3
31.03.02 р. Нараховані відсотки по векселю за березень 2002 р.
952 “Інші фінансові витрати”
684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”
4
30.04.02 р. Нараховані відсотки по векселю за квітень 2002 р.
952 “Інші фінансові витрати”
684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”
5
31.05.02 р. Нараховані відсотки по векселю за травень 2002 р.
952 “Інші фінансові витрати”
684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”
6
31.05.2002 р. Погашено основну суму боргу по векселю
621 “Короткострокові векселі, видані в національній валюті”
311 “Поточні рахунки в національній валюті”
7
Погашено зобов’язання за нарахованими відсотками
684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”
311 “Поточні рахунки в національній валюті”
4. Облік податкових зобов язань
 
Облік податку на додану вартість
№ з/п
Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1
2
3
4
1.Перша подія – отримання авансу
1
Отримання авансу
311 “Поточні рахунки в національній валюті”
681 “Розрахунки за авансами одержаними”
2
Відображено податкове зобов’язання
643 “Податкове зобов’язання”
641 “Розрахунки за податками”
3
Відвантажено товари
36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”
70 “Дохід від реалізації”
4
Відображені розрахунки з ПДВ
70 “Дохід від реалізації”
643 “Податкове зобов’язання”
1
2
3
4
5
Списана собівартість відвантажених товарів
90 “Собівартість реалізації”
28 “Товари”
6
Залік авансів отриманих за розрахунками за відвантажені покупцю товари
681 “Розрахунки за авансами одержаними”
36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”
2. Перша подія – відвантаження продукції
7
Відвантажено готову продукцію покупцеві
36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”
70 “Дохід від реалізації”
8
Нараховане зобов’язання з ПДВ
70 “Дохід від реалізації”
641 “Розрахунки за податками”
9
Списана собівартість відвантаженої готової продукції
90 “Собівартість реалізації”
26 “Готова продукція”
3. Перша подія – отримання товарів
10
Оприбутковано придбаний товар
28 “Товари”
63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
11
Відображено розрахунки за податковим кредитом
641 “Розрахунки за податками”
63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
12
Погашено зобов’язання перед постачальником
63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
31 “Рахунки в банках”
Нарахування суми поточного податку на прибуток за звітний період у бухгалтерському обліку відображається записом:
Дебет 981 “Витрати на податок з прибутку від звичайної діяльності”
Кредит 641 “Розрахунки за податками” (аналітичний рахунок “Податок на прибуток”)
Перерахування до бюджету податку на прибуток відображається записом:
Дебет 641 “Розрахунки за податками” (аналітичний рахунок “Податок на прибуток”)
Кредит 311 “Поточні рахунки в національній валюті”
Література [першоджерела 1,6, 16; основна 38,39; додаткова 1,3]
Лекція 12. Облік доходів , витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.
1.                Облік доходів від реалізації продукції( робот, послуг)
2.                Облік витрат.
3.                Облік фінансових результатів діяльності підприємства.
1.Облік доходів від реалізації продукції( робот, послуг)
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначаються ПБО 15 “Дохід”
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:
-       покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
-       підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
-       сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
-       є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
Для обліку доходу від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг Планом рахунків передбачено застосування рахунку 70 “Доходи від реалізації” в розрізі таких субрахунків:
701 “Дохід від реалізації готової продукції”
702 “Дохід від реалізації товарів”
703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”
704 “Вирахування з доходу”.
За кредитом субрахунків 701 ‑- 703 відображається одержання доходу, за дебетом – належна сума непрямих податків; суми, які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками частки страхових платежів; результат зміни резервів незароблених премій та списання у порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.
На субрахунку 704 “Вирахування з доходу” за дебетом відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів й інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.

Таблиця 1
Відображення в обліку доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів)
№ з/п
Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1
2
3
4
1
Відвантажено готову продукції покупцю
361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”
701 “Дохід від реалізації готової продукції”
2
Відображення в обліку ПДВ
701 “Дохід від реалізації готової продукції”
641 “Розрахунки за податками”
3
Відображення собівартості реалізації
901 “Собівартість реалізованої готової продукції”
26 “Готова продукція”
4
Отримання попередньої оплати на поточний рахунок
311 “Поточні рахунки в національній валюті”
681 “Розрахунки за авансами одержаними”
           5
Відображення в обліку ПДВ
643”Податкові зобов‘язання”
641 “Розрахунки за податками”
6
Відвантаження попередньо оплаченої продукції
681 “Розрахунки за авансами одержаними”
701 “Дохід від реалізації готової продукції”
7
Відображення в обліку ПДВ
701 “Дохід від реалізації готової продукції”
643 “Податкові зобов‘язання”
8
Списання собівартості готової продукції
901 “Собівартість реалізованої готової продукції”
26 “Готова продукція”
9
Відображення виручки від реалізації товарів
301 “Каса в національній валюті”
702 “Дохід від реалізації товарів”
10
Відображення ПДВ
702 “Дохід від реалізації товарів”
641 “Розрахунки за податками”
11
Списання (за розрахунками) суми торгової націнки на реалізовані товари
285 “Торгова націнка”
282 “Товари в торгівлі”
2.Облік витрат.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначаються ПБО 16 “Витрати”
Витрати звітного періоду – це витрати, що визнаються або шляхом зменшення активів, або шляхом збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Інформація про витрати підприємства в Звіті про фінансові результати наводиться в розрізі:
1. Груп за їхньою функцією на підприємстві (І розділ Звіту про фінансові результати).
2. Елементів витрат (ІІ розділ Звіту про фінансові результати).
Згідно з Інструкцією до застосування Плану рахунків рахунки класу 8 закриваються щомісячно в кореспонденції з дебетом наступних рахунків:
Дебет 23 “Виробництво”
Дебет 91 “Загальновиробничі витрати”
Дебет 92 “Адміністративні витрати”
Дебет 93 “Витрати на збут”
Дебет 94 “Інші операційні витрати”
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:
·               виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду;
·               нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;
·               наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
·               прямі матеріальні витрати;
·               прямі витрати на оплату праці;
·               інші прямі витрати;
·               змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Класифікація рахунків доходів та витрат у Плані рахунків

Вид діяльності
Статті доходів
Статті витрат
Діяльність підприємства
Результат основної (операційної) діяльності (791)
звичайна  діяльність
операційна
основ­на
70 “Дохід від реалізації”:
90 “Собівартість реалізації”:
701 “Дохід від реалізації готової продукції”
901 “Собівартість реалізованої готової продукції”
702 “Дохід від реалізації товарів”
902 “Собівартість реалізованих товарів”
703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”
903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”
704 “Вирахування з доходу”
інша операційна
92 “Адміністративні витрати”
93 “Витрати на збут”
71 “Інший операційний дохід”
94 “Інші витрати операційної діяльності”
711 “Дохід від реалізації іноземної валюти”
941 “Витрати на дослідження і розробки”
712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”
942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти”
713 “Дохід від операційної оренди активів”
943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів”
714 “Дохід від операційної курсової різниці”
944 “Сумнівні та безнадійні борги”
715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”
945 “Втрати від операційної курсової різниці”
716 “Відшкодування раніше списаних активів”
946 “Втрати від знецінення запасів”
717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості”
947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”
718 “Одержані гранти та субсидії”
948 “Визнані штрафи, пені, неустойки”
719 “Інші доходи від операційної діяльності”
949 “Інші витрати від операційної діяльності”
інша звичайна діяльність підприємства
інвестиційна та фінансова
Результат фінансових операцій  (792)
72 “Дохід від участі в капіталі”
96 “Втрати від участі в капіталі”
721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”
961 “Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства”
722 “Дохід від спільної діяльності”
962 “Втрати від спільної діяльності”
723 “Дохід від інвестицій в дочірні підприємства”
963 “Втрати від інвестицій в дочірні підприємства”
73 “Інші фінансові доходи”
95 “Фінансові витрати”
731 “Дивіденди одержані”
951 “Відсотки за кредит”
732 “Відсотки одержані”
952 “Інші фінансові витрати”
733 “Інші доходи від фінансових операцій”
Результат іншої звичайної діяльності  (793)
74 “Інші доходи”
 97 “Інші витрати”
741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”
971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”
742 “Дохід від реалізації необоротних активів”
972 “Собівартість реалізованих необоротних активів”
743 “Дохід від реалізації майнових комплексів”
973 “Собівартість реалізованих майнових комплексів”
744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”
974 “Втрати від неопераційних курсових різниць”
745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”
975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”
746 “Інші доходи звичайної діяльності”
976 “Списання необоротних активів”
977 “Інші витрати звичайної діяльності”
Надзвичайна діяльність
Результат надзвичайних подій  (794)
75 “Надзвичайні доходи”
99 “Надзвичайні витрати”
751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”
991 “Втрати від стихійного лиха”
992 “Втрати від техногенних катастроф і аварій”
752 “Інші надзвичайні доходи”
993 “Інші надзвичайні витрати”
3.Облік фінансових результатів діяльності підприємства.
Як видно із табл. 1, рахунки доходів та витрат поділяються на певні групи,  залежно від виду діяльності підприємства. Причому, та сама господарська операція для різних підприємств може бути класифікована по-різному.
Фінансовий результат діяльності підприємства за поточний звітний період (місяць, квартал або рік) визначається на рахунку 79 “Фінансові результати” після закриття рахунків доходів та витрат.
На субрахунку 791 “Фінансовий результат від основної діяльності” визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства.
Дебет 70 “Доходи від реалізації”
Дебет 71 “Інший операційний дохід”
Кредит 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”
Дебет 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”
Кредит  90 “Собівартість реалізації”
Кредит 92 “Адміністративні витрати”
Кредит 93 “Витрати на збут”
Кредит 94 “Інші витрати операційної діяльності”
Кредит 98 “Податки на прибуток”
Кредит 704 “Вирахування з доходу”
На субрахунку 792 “Результат фінансових операцій” визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства.
Дебет 72 “Дохід від участі в капіталі”
Дебет 73 “Інші фінансові доходи”
Кредит 792 “Результат фінансових операцій”
Дебет 792 “Результат фінансових операцій”
Кредит 95 “Фінансові витрати”
Кредит 96 “Втрати від участі в капіталі”
На субрахунку 793 “Результат від іншої звичайної діяльності” визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства.
Дебет 74 “Інші доходи”
Кредит 793 “Результат від іншої звичайної діяльності”
Дебет 793 “Результат від іншої звичайної діяльності”
Кредит 97 “Інші витрати”
На субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій” визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій.
Дебет 75 “Надзвичайні доходи”
Кредит 794 “Результат надзвичайних подій”
Дебет 794 “Результат надзвичайних подій”
Кредит 99 “Надзвичайні витрати подій”
Загальні схеми обліку доходів та витрат наведені у Додатку 5.3.
Практика показує, що зручнішим, з точки зору наявності інформації для заповнення Звіту про фінансові результати та зменшення кількості проміжних бухгалтерських записів, є закриття рахунків доходів та витрат в кінці року. В цьому випадку накопичені з початку року залишки за рахунками 7 та 9 класів в будь-який момент являють собою готову інформацію для заповнення відповідних рядків І розділу Звіту про фінансові результати.
У випадку щомісячного закриття рахунків доходів та витрат на рахунок 79 “Фінансові результати” останній рекомендується закривати на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” лише в кінці року. У цьому випадку накопичене з початку року сальдо рахунку 79 “Фінансові результати” є контрольною цифрою для перевірки правильності заповнення Звіту про фінансові результати. Згорнуте кредитове сальдо за цим рахунком має відповідати рядку 220 “Чистий прибуток”, згорнуте дебетове сальдо – рядку 225 “Чистий збиток”.
Кінцеве сальдо рахунку 79 “Фінансові результати” при його закритті у кінці звітного року списується на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки):
у випадку кредитового сальдо рахунку 79 “Фінансові результати” (прибутку):
Дебет 79 “Фінансові результати”
Кредит 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”;
у випадку дебетового сальдо рахунку 79 “Фінансові результати” (збитку):
Дебет 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”
Кредит 79 “Фінансові результати”.
Література [першоджерела 1,6, 19,20; основна 38,39; додаткова 1,3]
Лекція 13. Фінансова звітність.
1. Значення звітності та вимоги до неї.
2. Види звітності, основні її показники.

3. Порядок складення і подання бухгалтерської звітності.

1.Значення звітності та вимоги до неї.

 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Загальні вимоги до фінансової звітності викладено у статтях 11 – 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та у ПБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі підприємства, яка необхідна для прийняття рішень щодо:
-                     придбання, продажу та володіння цінними паперами;
-                     участі в капіталі підприємства;
-                     оцінки якості управління;
-                     оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;
-                     забезпеченості зобов’язань підприємства;
-                     визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
-                     регулювання діяльності підприємства;
-                     інших рішень.
2.Види звітності, основні її показники.
До складу фінансової звітності підприємств (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включаються такі звіти:
1.                 Баланс;
2.                 Звіт про фінансові результати;
3.                 Звіт про рух грошових коштів;
4.                 Звіт про власний капітал;
5.                 Примітки до фінансової звітності.
3.Порядок складення і подання бухгалтерської звітності
Весь цикл бухгалтерського обліку від здійснення операції до складання фінансової звітності може бути поділений на такі етапи:
1)                     відображення всіх операцій у первинних документах;
2)                     аналіз операції, її визнання та оцінка відповідно до вимог ПБО, а також відображення у певних регістрах бухгалтерського обліку (відомості, журнали);
3)                     внесення записів за результатами інвентаризації щодо активів та зобов’язань до регістрів;
4)                     перенесення даних у Головну книгу;
5)                     закриття рахунків доходів та витрат;
6)                     складання оборотно-сальдового балансу;
7)                     складання фінансової звітності (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки).
Оборотно-сальдовий баланс – це перелік всіх рахунків із зазначенням сальдо на початок звітного періоду, оборотів за дебетом і кредитом рахунків і сальдо на кінець періоду. Він робиться на основі даних Головної книги та дає можливість перевірити рівність залишків за дебетом залишкам за кредитом та рівність дебетових та кредитових оборотів за звітний період. На основі оборотно-сальдового балансу складається Баланс та Звіт про фінансові результати.
Література [першоджерела 1,6; основна 38,39; додаткова 1,3]

Список рекомендованої літератури
Основна
1.       Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. № 996-ХІУ (із змінами і доповненнями).
2.       Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.97р. №77/97-ВР (із змінами і доповненнями).
3.       Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97р. № 283/97-ВР (із змінами і доповненнями).
4.       Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97р. № 168/97-ВР (із змінами і доповненнями).
5.       Порядок подання фінансової звітності: Затв. постановою Кабінету Міністрів від 28.02.00р. № 419.
6.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. №87;
7.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс ”:Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.
8.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.
9.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.
10.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал ”: Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.
11.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах ”: Затв. наказом Мінфіну від 28.05.99р. № 137.
12.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Затв. наказом Мінфіну від 27.04.00р. № 92.
13.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”: Затв. наказом Мінфіну від 18.10.99р. № 242.
14.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”:Затв. наказом Мінфіну від 20.10.99р. № 246.
15.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська   заборгованість”:   Затв.   наказом   Мінфіну   від 08.10.99р. №237.
16.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11. “Зобов'язання”: Затв. наказом Мінфіну від 31.01.00р. № 20.
17.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”: Затв. наказом Мінфіну від 26.04.00р. № 91.
18.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”:Затв. наказом Мінфіну від 28.07.00р. № 181.
19.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”:Затв. наказом Мінфіну від 29.11.99р. № 290.
20.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затв.-наказом Мінфіну від 31.12.99р. № 318.
21.  Положення (стандарт), бухгалтерського обліку 19. “Об'єднання підприємств”: Затв. наказом Мінфіну від 07.07.99р. № 163.
22.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”: Затв. наказом Мінфіну від 30.07.99р. №176.
23.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”: Затв. наказом Мінфіну від 10.08.00р. № 193.
24.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25“Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва”: Затв. наказом Мінфіну від 25.02.00р. № 39.
25.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 30.11.99р. № 291.
26.  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 30.11.99р. №291.
27.  Порядок ведення касових операцій в національній валюті України: Затв. постановою НБУ від 13.10.97р. № 334.
28.  Інструкція №7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Затв. постановою Правління НБУ від 02.08.96р. № 204.
29.  Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Затв. наказом Мінфіну від Н.08.94р. №69.
30.  Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М.Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність.Навч. посібник /за ред.проф..Ф.Ф.Бутинця.-3-тє вид., перероб. І доп.-Житомир: ЖІТІ , ПП. “Рута”, 2001.-512 с.
31.  Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/ За ред. С.Ф.Голова.- Дніпропетровськ: ТОВ “ Баланс-Клуб”, 2000.- 768 с.
32.  Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник /За ред. Проф.. Ф.Ф.Бутинця.-3-тє вид., перероб. і доп.-Житомир: ЖІТІ, 2001.-672с.
33.  Голов С.Ф.,Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник.-К.: Лібра, 2001.-840 с.
34.  Горицкая Н.Г. Новый бухгалтерський учт.-К.: техніка, 2000.-256 с.
35.  Грабова Н.Н..,Добровский В.Н. бухгалтерський учт в производственных и торгових предприятиях, 2000: Учеб. Пособие для студентов вузов/Под ред.Н.В.Кужельного.-К.:А.С.К.,2000.-624 с.
36.  Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, затверджений ВРУ 16.07.1999Р. № 996-ХІV
37.  Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Зб. нормативних актів.-К.: СП №Юрінком Інтер”, 2000.-231 с.
38.  Пушкар М.С.Фінансовий облік: Підручник.-Тернопіль: Карт-Бланш,2002.- 628 с.
39.  Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. Посібник.-3-тє вид., перероб. і доп.- К.: КНЕУ,2000.-578 с.
Додаткова
1.       Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К., 2000.
2.       ПархоменкоВ.М.,БаранцевП.П.Реформування бухгалтерського обліку в  Україні. План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку - Луганськ: Промдрук, ДСД “Лугань”, 2000.
3.       Сопко В.В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. - К., 2000.
4.       Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практ. посіб. -К.: Лібра, 19


 1 2 3 4 5 6 7

Удобная ссылка:

Завантажити лекцію безкоштовно
подобрать список литературы


Бухгалтерський облік


Постійний url цієї сторінки:
Лекція Бухгалтерський облік


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.