Бухгалтерський облік

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Лекція на тему Бухгалтерський облік

завантажити
Знайти інші подібні реферати. • Точне співпадання: 7 рефератов
подібні якісні роботи

Розмір: 72.73 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): ZuZuu_69
10.05.2010
 1 2 3 4 5 6 7    
Дебет 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”
Кредит 732 “Відсотки одержані”
-       амортизація премії:
Дебет 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”
Кредит 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”
Якщо облігація купується з премією, то власник таких облігацій отримує фіксовану величину відсотків, зазначену у договорі, а також вартість погашення, яка є меншою фактично сплачених грошових коштів. Амортизація премії зменшує дохід від відсотків. За дебетом рахунку 373 “Розрахунки за нарахованими відсотками” буде відображена величина відсотків до отримання, нарахованих за облігацією.
4.Відображення в обліку довгострокових фінансових інвестицій
Довгострокові фінансові інвестиції – це фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.
Приклади відображення в обліку придбання фінансових інвестицій
  № з/п
Зміст операції
Кореспонденція рахунків
  Дебет
Кредит
  1
2
3
4
   
Придбана частка (80%) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю шляхом перерахування грошових коштів в сумі 80 000 грн.
141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”
311 “Поточні рахунки в національній валюті”
  2
Придбана частка (15 %) у статутному капіталі підприємства, яке є пов’язаною стороною, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку в сумі
50 000 грн.
142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам”
311 “Поточні рахунки в національній валюті”
  3
Придбана частка (10 %) у статутному капіталі підприємства, яке не є пов’язаною стороною, шляхом передачі довгострокового векселя.  Теперішня вартість векселю – 32 000 грн.
143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”
162 “Довгострокові векселі одержані”
  4
Придбання акцій, які вільно котуються на ринку (менше 5% участі, непов’язана сторона) з метою перепродажу за рахунок короткострокових депозитних сертифікатів
352 “Інші поточні фінансові інвестиції”
351 “Еквіваленти грошових коштів”
  5
Придбання довгострокових інвестицій у торговця цінними паперами шляхом передачі поточних фінансових інвестицій (ринкова вартість переданих інвестицій – 30 000 грн.)
14 “Довгострокові фінансові інвестиції”
741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”
  Списання балансової вартості переданих фінансових інвестицій (оцінка на попередню звітну дату –
40 000 грн.)
971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”
352 “Інші поточні фінансові інвестиції”
  6
Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску товарів до статутного фонду інших підприємств
(справедлива вартість переданих товарів – 60 000 грн.)
14 “Довгострокові фінансові інвестиції”
702 “Дохід від реалізації товарів”
  Списання собівартості переданих товарів
902 “Собівартість реалізованих товарів”
281 “Товари на складі”
  7
Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску готової продукції до статутного фонду інших підприємств
(справедлива вартість переданої готової продукції – 30 000 грн.)
14 “Довгострокові фінансові інвестиції”
701 “Дохід від реалізації готової продукції”
  Списання собівартості переданої готової продукції
901 “Собівартість реалізованої готової продукції”
26 “Готова продукція”
8
Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску автомобіля
(ринкова вартість автомобіля –
25 000 грн.)
14 “Довгострокові фінансові інвестиції”
742 “Дохід від реалізації необоротних активів”
Сплачено держмито та інші обов’язкові платежі
14 “Довгострокові фінансові інвестиції”
642 “Розрахунки за обов’язковими платежами”
Списання залишкової вартості автомобіля
972 “Собівартість реалізованих необоротних активів”
10 “Основні засоби”
9
Придбання довгострокових облігацій за грошові кошти
143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”
311 “Поточні рахунки в національній валюті”
Комісійна винагорода посередника включена до собівартості придбаних облігацій
143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”
311 “Поточні рахунки в національній валюті”
Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться за видами фінансових вкладень та об’єктами інвестування.
Література [першоджерела 1,6, 17; основна 38,39; додаткова 1,3]
Лекція 6. Облік необоротних активів
1. Визначення, класифікація, оцінка основних засобів.
2.      Облік амортизації основних засобів.
3.      Переоцінка основних засобів.
4.      Облік нематеріальних активів
1.    Визначення, класифікація, оцінка основних засобів.
Згідно з ПБО 7 основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Первісна вартість об’єкта основних засобів відповідно до п. 8 ПБО 7 включає:суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);реєстраційні збори, державний збір і аналогічні платежі, здійснювані в зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;суми ввізного мита;суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.
1)                     Надходження основних засобів з власного виробництва:
Дебет 15 “Капітальні інвестиції”
Кредит 26 “Готова продукція”
Кредит 23 “Виробництво”
2)                     Придбані для перепродажу основні засоби вирішено використовувати у власному виробництві:
Дебет 15 “Капітальні інвестиції”
Кредит 28 “Товари”
3)                     Введено в дію об’єкт основних засобів:
Дебет 10 “Основні засоби”
Кредит 15 “Капітальні інвестиції”
2.Облік амортизації основних засобів.
Амортизація основних засобів
Об’єктом амортизації є всі основні засоби, крім землі.
ПБО 7 визначає амортизацію – як систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).
Вартість основних засобів, яка амортизується – це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.
У свою чергу, ліквідаційна вартість ­– сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).
Строк корисного використання (експлуатації) – очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).
Метод амортизації об’єкта основних засобів обирається підприємством самостійно, з урахуванням очікуваного способу одержання економічних вигод від його використання.
В ПБО 7 наведені такі методи амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів): прямолінійний;зменшення залишкової вартості;прискореного зменшення залишкової вартості (подвійного залишку, що зменшується);кумулятивний;виробничий.
3. Переоцінка основних засобів.
У разі значного відхилення (збільшення або зменшення) залишкової вартості об’єкта основних засобів від його справедливої вартості підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів на дату балансу.
При переоцінці об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить даний об’єкт. Тобто по всіх об’єктах основних засобів даної групи перевіряється, чи відповідає їх остаточна вартість справедливій вартості відповідних об’єктів. За наявності розбіжностей об’єкти основних засобів дооцінюються або уцінюються до справедливої вартості.
Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до реєстрів їх аналітичного обліку (інвентарна картка обліку основних засобів, книга обліку основних засобів).
При проведенні переоцінки об’єкта основних засобів змінюється в однакових пропорціях первісна вартість об’єкта та сума накопиченого зносу, крім випадку, коли залишкова вартість об’єкта, що переоцінюється, дорівнює нулю.
Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта на його залишкову вартість на дату переоцінки.
Індекс переоцінки
=

Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється

Залишкова вартість об’єкта, що переоцінюється
Переоцінена первісна вартість основних засобів (сума зносу)
=
Первісна вартість основних засобів (сума зносу)
х
Індекс переоцінки
Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена первісна вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта, в результаті чого переоцінена залишкова вартість об’єкта буде дорівнювати його справедливій вартості.
4.Облік нематеріальних активів
Класифікація нематеріальних активів за способом отримання пов’язана з особливостями їх визнання та оцінки в обліку і звітності.
У розрізі груп повинен бути організований облік нематеріальних активів за субрахунками рахунку 12 “Нематеріальні активи”.
Група нематеріальних активів – сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів.
Витрати на придбання або створення нематеріальних активів до їх введення в експлуатацію збираються на балансовому рахунку 15 “Капітальні інвестиції”, субрахунку 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”.
Надходження та первісна оцінка нематеріальних активів
Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
.Відображення в обліку безоплатного отримання нематеріального активу
№ з/п
Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1
2
3
4
1
Оприбуткування безоплатно отриманого програмного забезпечення
154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”
424 “Безоплатно отримані необоротні активи”
2
Введення в експлуатацію програмного забезпечення
127 “Інші нематеріальні активи”
154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”
Створення нематеріальних активів власними силами
При створенні нематеріальних активів власними силами всі витрати пов’язані з етапом досліджень визнаються витратами періоду під час їх здійснення:
Дебет 941 “Витрати на дослідження і розробки”
Кредит 13 “Знос необоротних активів”
Кредит 20 “Виробничі запаси”
Кредит 661 “Розрахунки за заробітною платою”
Кредит 65 “Розрахунки за страхуванням”
Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” тощо
Нематеріальний актив, який виникає на етапі розробок, визнається активом, якщо виконуються всі критерії визнання, наведені у п. 7 ПБО 8 (с. 49 Посібника). Прикладами розробок є:
-                          проектування, конструювання та випробування прототипів та моделей перед комерційним виробництвом або використанням;
-                          проектування інструментів, матриць, ливарних форм та штампів, у яких застосовано нову технологію;
-                          проектування, конструювання та випробування обраної альтернативи для нових чи вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, технологій, систем чи послуг.
-                          До первісної вартості нематеріальних активів включаються всі витрати, які обґрунтовано та послідовно можна прямо віднести або розподілити на створення, виробництво та підготовку активу до використання за призначенням. і безпосередньо зайняті у створенні нематеріального активу;
Розподіл загальновиробничих витрат здійснюється згідно з ПБО 16 “Витрати”.
Створення нематеріальних активів власними силами відображається записами:
Дебет 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”
Кредит 13 “Знос необоротних активів”
Кредит 20 “Виробничі запаси”
Кредит 661 “Розрахунки за заробітною платою”
Кредит 65 “Розрахунки за страхуванням”
Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
Кредит 91 “Загальновиробничі витрати”
Кредит 92 “Адміністративні витрати”
Введення в експлуатацію об’єкта нематеріальних активів:
Дебет 12 “Нематеріальні активи”
Кредит 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”
Амортизація нематеріальних активів
За ПБО 8, усі без виключення нематеріальні активи підлягають амортизації. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання.
-                     Строк корисного використання об’єкта нематеріальних активів встановлюється підприємством самостійно при визнанні цього об’єкта активом.
Можливі методи нарахування амортизації визначені у ПБО 7:
1)                     прямолінійний;
2)                     зменшення залишкової вартості;
3)                     прискореного зменшення залишкової вартості;
4)                     кумулятивний;
Бухгалтерські записи з нарахування амортизації є такими:
а) віднесення витрат на амортизацію до певної статті витрат відповідно до сфери використання нематеріального активу (у разі застосування тільки рахунків класу 9):
Дебет 23 “Виробництво”
Дебет 91 “Загальновиробничі витрати”
Дебет 92 “Адміністративні витрати”
Дебет 93 “Витрати на збут”
Дебет 94 “Інші витрати операційної діяльності”
Дебет 97 “Інші витрати”
Дебет 99 “Надзвичайні витрати”
Кредит 133 “Знос нематеріальних активів”
б) включення витрат на амортизацію до вартості певного необоротного активу.
 Наприклад, нарахування амортизації на нематеріальний актив, який використовується у ході виконання робіт, пов’язаних з капітальними інвестиціями:
Дебет 15 “Капітальні інвестиції”
Кредит 133 “Знос нематеріальних активів”
При застосуванні рахунків класу 8 запис з нарахування амортизації матиме вигляд:
Дебет 833 “Амортизація нематеріальних активів”
    продолжение
 1 2 3 4 5 6 7    

Удобная ссылка:

Завантажити лекцію безкоштовно
подобрать список литературы


Бухгалтерський облік


Постійний url цієї сторінки:
Лекція Бухгалтерський облік


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.