Бухгалтерський облік

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Лекція на тему Бухгалтерський облік

завантажити
Знайти інші подібні реферати. • Точне співпадання: 7 рефератов
подібні якісні роботи

Розмір: 72.73 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): ZuZuu_69
10.05.2010
 1 2 3 4 5 6 7    
2.  Оголошення на внесок готівки
3.  Платіжні доручення  --оформляється платником, якщо від нього виходить ініціатива в розрахунках.
4.  Платіжне вимога-доручення оформлює постачальник, погоджує з покупцем і служить наказом банкові зробити розрахунки за поставлену продукцію (товари, роботи, послуги)
5.  Меморіальний ордер - бюджетний видатковий документ.
   Операції на поточному рахунку відбуваються за розпорядженням керівника підприємства або з його згоди. Про всі зміни на поточному рахунку банк видає довіреній особі підприємства виписку банку. По Д-ту 311,312 ведеться облік надходжень грошових коштів, а по К-ту 311,312  - списання. На підставі проведених і оброблених виписок банку бухгалтер заповнює Ж/О № 1 по К-ту рахунків 311,312   і відомість № 1 по Д –ту рахунків 311,312  .
3.Облік інших рахунків банку
Грошові засоби в акредитивах і лімітованих чекових книжках враховуються на окремих  грошових субрахунках 313, 314  синтетичного сч.31.
Штрафні санкції:
-за перевищення встановленого ліміту готівки в касі;
-за не оприбуткування готівки в касі;
-за перевищення встановлених термінів використання наданої під звіт готівки;
-за здійснення розрахунків готівкою без оформлення відповідних документів;
-за використання отриманої в банку готівки не по призначенню  тощо.
   Цим документом передбачені і розміри штрафних санкцій, що застосовуються податковими інспекціями за результатами перевірок і вилучаються в держбюджет.
Безготівкові форми розрахунку:
1.  акцепторна;
2.  акредитивна;
3.  платіжні доручення;
4.  перекази через підприємства зв'язку;
5.  чекова лімітована книжка;
6.  пластикові картки;
7.  векселя .
4.Облік цінних паперів
Цінний папер—це грошовий документ, який засвідчує право володіння або відносини між юридичною особою, що його випустила, та власником, що його викупив.
Акція—цінний папер, без визначеного терміну обігу, засвідчує певну участь його власника у статутному акціонерного товариства.

№п/п
Зміст господарської операції
Д-т
К-т
1
Витрати на емісію акцій підприємства
952
31
2
Сума емісії акцій при створенні АТ
46
40
3
Емісійний дохід
46
421
4
Викуплено акції за нормативною вартістю
451
30
Вексель-- безумовне письмове зобов’язання сплатити певну суму протягом визначеного періоду чи в установлений термін на користь пред’явника векселя.
№п/п
Зміст господарської операції
Д-т
К-т
1
Отримано векселі на відвантажену продукцію
34
36
2
Сума процентів за відстрочку платежу
36
69
3
Погашення заборгованості забезпеченої векселями
31
34
4
Сума процентів за відстрочку платежів
951
62
Облігація-- цінний борговий папір із визначеним терміном дії, власник якого має право на щорічне отримання відсотків та повернення номінальної вартості облігації емітентом у визначені терміни його погашення.
№п/п
Зміст господарської операції
Д-т
К-т
1
Випущені облігації з дисконтом
30,31
521
2
Випущені облігації з премією
30,31
521
3
Нараховані проценти за облігаціями з премією: за рахунок амортизації премії
за рахунок витрат
522
952
684
684
4
Сплачені проценти за облігаціями з премією
684
301,311
Опціон--стандартний документ, що засвідчує право придбати (продати) базовий актив на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого контракту або на час такого придбання за рішенням сторін контракту
5.Облік розрахунків із дебіторами
Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Питання визнання дебіторської заборгованості згідно з ПБО охоплює відповідність критеріям визнання та визначенню дебіторської заборгованості.
Критерії визнання дебіторської заборгованості аналогічні критеріям визнання, які застосовуються для всіх активів, а саме
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо
·                    існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та
·                    може бути достовірно визначена її сума.
Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг (ПБО 2, п.4).
Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу, або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.
Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.
Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська заборгованість щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.
Крім того, для обліку дебіторської заборгованості використовується позабалансовий рахунок 071 “Списана дебіторська заборгованість”. На цьому рахунку обліковується списана дебіторська заборгованість протягом не менше трьох років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового становища боржника.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли підприємство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.
За дебетом рахунку 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками” відображається вартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг, яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов’язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації.
Бухгалтерські записи з визнання та погашення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги мають такий вигляд:

№ з/п
Зміст операції
Кореспонденція  рахунків
Дебет
Кредит
1
2
3
4
1. Реалізація  вітчизняному покупцю
Готової продукції
361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями “
701 “Дохід від реалізації готової продукції”
Товарів
361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”
702 “Дохід від реалізації товарів”
Робіт і послуг
361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями “
703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”
2. Одночасно на суму ПДВ
701 “Дохід від реалізації готової продукції”
641 “Розрахунки за податками”
702 “Дохід від реалізації товарів”
641 “Розрахунки за податками”
703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”
641 “Розрахунки за податками”
3. Списуємо собівартість реалізованих
Готової продукції
901 “Собівартість реалізованої готової продукції”
26 “Готова продукція”
27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”
21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”
Література [першоджерела 1,6,27, 28, ; основна 38,39; додаткова 1,3]
Лекція 5. Облік інвестицій
1. Поняття фінансових інвестицій
2. Фінансовий облік короткострокових фінансових інвестицій.
3.        Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації та розрахунок амортизації премії за інвестиціями
4.        Відображення в обліку довгострокових фінансових інвестицій
5.        Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій.
1. Поняття фінансових інвестицій
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються ПБО 12 “Фінансові інвестиції”.
Відповідно до ПБО 2 “Баланс”, фінансові інвестиції  – це активи, які утримуються підприємством з метою:
§  збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо),
§  зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
Фінансові інвестиції поділяються на: довгострокові фінансові інвестиції, поточні фінансові інвестиції, еквіваленти грошових коштів.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
До кожної з вищенаведених категорій фінансових інвестицій можуть належати інвестиції у цінні папери, які є інструментами капіталу (акції, паї, майнові права), боргові інструменти та окремий вид – похідні інструменти, правила обліку яких регулюються ПБО 13 “Фінансові інструменти” (див. розділ 2.13).
Крім того, кожен з видів  залежно від мети (наміру) інвестора може бути кваліфікований як придбаний з метою перепродажу та такий, що утримується до погашення (боргові інструменти) або безстроково (інструменти капіталу). Інвестиції придбані з метою перепродажу, які у будь-який момент можуть бути реалізовані, слід кваліфікувати як поточні, навіть якщо по своїй первісній природі вони є довгостроковими.
Інвестиції в асоційовані підприємства – інвестиції у підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25 %) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.
Інвестиції в дочірні підприємства –  інвестиції в підприємства, які перебувають під контролем материнського (холдингового) підприємства. Контроль – вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його діяльності.
Інвестиції в спільну діяльність – інвестиції для ведення господарської діяльності, зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними. Спільний контроль – розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності.
Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” використовується для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном.
На рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції” ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій і еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.
Первісна оцінка фінансових інвестицій
Придбання фінансових інвестицій здійснюється такими шляхами:
Øза грошові кошти;
Øшляхом обміну на цінні папери власної емісії;
Øшляхом обміну на інші активи.
Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю.
Собівартість фінансової інвестиції складається з:
1)                ціни придбання;
2)                витрат, що безпосередньо пов’язані з придбанням:
§    комісійна винагорода;
§    мито;
§    податки;
§    збори;
§    обов'язкові платежі;
§    інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням даної фінансової інвестиції.
Довгострокові фінансові інвестиції в боргові цінні папери, що утримуються інвестором до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій.
2.    Фінансовий облік короткострокових фінансових інвестицій.
Поточні фінансові інвестиції – це інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
Збільшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу відображається такими бухгалтерськими записами:
Дебет 352 “Інші поточні фінансові інвестиції”
Кредит 746 “Інші доходи від звичайної діяльності”.
Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу відображається такими бухгалтерськими записами:
Дебет 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”
Кредит 352 “Інші поточні фінансові інвестиції”.
3.Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації та розрахунок амортизації премії за інвестиціями
Амортизована собівартість фінансової інвестиції – собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).
При цьому під дисконтом розуміється сума перевищення вартості погашення боргових цінних паперів над їх собівартістю, а під премією ‑ сума перевищення собівартості боргових цінних паперів над вартістю їх погашення.
Амортизація, тобто розподіл дисконту або премії протягом періоду з дати придбання боргових цінних паперів до моменту їх погашення, здійснюється за методом ефективної ставки відсотка. За цим методом річна сума амортизації визначається такими формулами:
-  у випадку амортизації дисконту:
Балансова вартість
інвестиції
на початок року
х
Ефективна
ставка відсотка

Річний дохід за
 фіксованою
ставкою відсотка
-                   у випадку амортизації премії:
Річний дохід за
фіксованою ставкою відсотка


Балансова вартість
інвестиції
на початок року
х
Ефективна
ставка відсотка
Визначення ефективної ставки відсотка у разі придбання інвестицій з дисконтом:
  Річний дохід
за фіксованою ставкою відсотка
+
Загальна сума дисконту
Загальна кількість років утримання інвестиції
 
(собівартість фінансової інвестиції  + вартість погашення фінансової інвестиції) / 2
Визначення ефективної ставки відсотка у разі придбання інвестицій з премією:
  Річний дохід
за фіксованою ставкою відсотка

Загальна сума премії
Загальна кількість років утримання інвестиції
(собівартість фінансової інвестиції + вартість погашення фінансової інвестиції) / 2
 
Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка, що підлягає отриманню.
Відображення доходу від інвестицій, придбаних з дисконтом:
-       нарахування відсотків за облігацією:
Дебет 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”
Кредит 732 “Відсотки одержані”
-            амортизація дисконту:
Дебет 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”
Кредит 732 “Відсотки одержані”
Отже, якщо облігація купується з дисконтом, то власник таких облігацій отримує фіксовану величину відсотків, зазначену у договорі, а також вартість погашення, яка є вищою фактично сплачених грошових коштів. Дисконт збільшує дохід від відсотків. 
Відображення доходу від інвестицій, придбаних з премією:
-       нарахування відсотків за облігацією (номінальна ставка відсотка зменшена на суму амортизації премії):
    продолжение
 1 2 3 4 5 6 7    

Удобная ссылка:

Завантажити лекцію безкоштовно
подобрать список литературы


Бухгалтерський облік


Постійний url цієї сторінки:
Лекція Бухгалтерський облік


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.