Бухгалтерський облік

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Лекція на тему Бухгалтерський облік

завантажити
Знайти інші подібні реферати. • Точне співпадання: 7 рефератов
подібні якісні роботи

Розмір: 72.73 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): ZuZuu_69
10.05.2010
 1 2 3 4 5 6 7    
Сума власних активів (капіталу) при цьому залишиться такою ж. У даному випадку власні активи і власний капітал є синонімами, бо капітал не обов'язково означає наявну суму власних грошових коштів. Він може також існувати у вигляді інших власних активів, але указуватися при цьому в грошовому вираженні.
 3. Бухгалтерські рахунки як інформаційна модель об’єктів обліку
Активні рахунки—рахунки призначені для обліку стану, руху та змін господарських засобів за їхніми видами
Пасивні рахунки--рахунки призначені для обліку стану, руху та змін  джерел засобів підприємства
Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
Синтетичні рахунки—рахунки за допомогою яких узагальнено відображають стан і рух економічно однородних видів господарських засобів за їх складом і розміщенням, а також за джерелами їхнього формування та цільовим призначенням у грошовому вираженні.
Аналітичні рахунки—рахунки за допомогою яких дають деталізовану характеристику даних синтетичних рахунків
Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.
Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов‘язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).
Підходи до оцінки окремих елементів фінансових звітів розглянуті у відповідних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.
4. Принцип підвійного запису на рахунках та його контрольне значення
 Ми підійшли до головного принципу побудови балансу, який можна виразити наступною формулою:
К=А-З(1), де
К - сума власних активів (капіталу) підприємства у грошовому виразі;
А - сума всіх наявних на підприємстві активів у грошовому виразі;
З - сума кредиторських зобов'язань підприємства (запозичених активів) у грошовому виразі.
 Оскільки формулу (1) можна представити і в іншому вигляді: А=К+З, та враховуючи те, що К+З=П, де П - пасив, то в кінцевому вигляді формула (1) буде мати такий вигляд:
А=П
Цей головний принцип побудови балансу називається принципом двоїстості або принципом подвійного відображення. Він полягає в тому, що в балансі одночасно повинна наводитись інформація про вартість майна (активів) підприємства, яке знаходиться в його розпорядженні, та інформація про вартість власного та запозиченого майна.
Таким чином, у будь-якому балансі, якщо він складений правильно, актив завжди повинен дорівнювати пасиву.
В балансі активи поділяються на необоротні та оборотні, а кредиторська та дебіторська заборгованості, а також фінансові інвестиції - на довгострокові та поточні. До необоротних належать активи із терміном експлуатації більше одного року. Такі активи називаються основними засобами. Мінімальна вартісна межа активів із терміном експлуатації більше одного року з метою віднесення їх до необоротних може регулюватися законодавчо, але в Україні підприємствам дозволено обирати дану межу самостійно. До основних засобів, як правило, належать різні будівлі, споруди, автомобілі, виробничі засоби, комп'ютери, нематеріальні активи тощо. Активи, термін експлуатації яких менше одного року, належать до оборотних активів. Як правило, це товари, матеріали, продукція власного виробництва та продукція, виробництво якої ще не закінчено, грошові кошти тощо.
Дебіторська та кредиторська заборгованості, а також фінансові інвестиції, в залежності від того термін їх погашення більше одного року чи менше, бувають довгостроковими або поточними.
Нагадаємо, що дебіторська заборгованість у підприємства виникає тоді, коли юридична чи фізична особа стає його боржником, а фінансові інвестиції - при купівлі підприємством акцій або паю у статутному капіталі інших підприємств, облігацій тощо.
Баланс - це спосіб групування та відображення активів за складом та характеристикою їх власності в грошовому виразі на певний момент.
Звернемо увагу на те, що в балансі активами визнаються також фінансові інвестиції та дебіторська заборгованість. Це відбувається тому, що вони відповідають визначенню актива в тому розумінні, що актив контролюється підприємством і може бути обміняний на інший актив, у т.ч. на грошові кошти, в майбутньому. Придбавши акції (пай в статутному фонді іншого підприємства), підприємство може в майбутньому їх реалізувати та забезпечити собі надходження грошових коштів або інших активів. Те саме стосується і дебіторської заборгованості. У зв'язку з тим, що погашення дебіторської заборгованості означає, що підприємство отримало певні активи від дебітора, то можна сказати, що в балансі відбувається обмін заборгованості на ці активи. Також підприємство може поступитися правом вимоги боргу з цієї заборгованості іншому підприємству і також отримати щось узамін.
Інвентаризація—перевірка відповідності фактичної наявності засобів зданими бухгалтерського обліку, виявлення необлікованих цінностей.
Література [першоджерела 1,6;основна 38,39; додаткова 1,3]
Лекція 3. Система бухгалтерського обліку
1.      Складові бухгалтерського процесу6 первинна реєстрація, поточний облік, узагальнення поточного обліку
2.      Облікові регістри, їх різновиди та основні принципи побудови. Техніка запису.
3.      Міжнародні та національні бухгалтерські стандарти
4.      Основні нормативні документи бухгалтерського обліку в Україні
1.                                   Складові бухгалтерського процесу первинна реєстрація, поточний облік, узагальнення поточного обліку
Документообіг—рух бухгалтерських документів на підприємстві з моменту їх створення до завершення обробки  та передання в архів.
Бухгалтерські документи класифікують :
·                   за призначенням;
·                   за порядком складання;
·                   за способом  відображення операцій.
За призначенням бухгалтерські документи поділяють на:
розпорядницькі, виправдні, документи бухгалтерського оформлення, комбіновані.
За порядком складання: первинні, зведені.
За способом  відображення операцій: разові, накопичувальні.
2.                                   Облікові регістри, їх різновиди та основні принципи побудови.
Облікові реєстри--паперові або машинні носії встановленого формату, які використовують для реєстрації та групування даних про наявність засобів та операцій з ними, зафіксованих первинними носіями інформації.
За характером бухгалтерських записів облікові реєстри бувають: систематичні, хронологічні, комбіновані.
За змістом: синтетичні, аналітичні.
За зовнішнім виглядом: бухгалтерські книги, картки, відомості.
3.                                   Міжнародні та національні бухгалтерські стандарти
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
Дата набрання чинності
2000 р.
2001 р.
2002 р.
ПБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”
01.01.2000
ПБО 2 “Баланс”
01.01.2000
ПБО 3 “Звіт про фінансові результати”
01.01.2000
ПБО 4 “Звіт про рух грошових коштів”
01.01.2000
ПБО 5 “Звіт про власний капітал”
01.01.2000
ПБО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”
01.01.2000
ПБО 7 “Основні засоби”
01.07.2000
ПБО 8 “Нематеріальні активи”
01.01.2000
ПБО 9 “Запаси”
01.01.2000
ПБО 10 “Дебіторська заборгованість”
01.01.2000
ПБО 11 “Зобов’язання”
01.07.2000
ПБО 12 “Фінансові інвестиції”
01.07.2000
ПБО 13 “Фінансові інструменти”
01.01.2002
ПБО 14 “Оренда”
01.10.2000
ПБО 15 “Дохід”
01.01.2000
ПБО 16 “Витрати”
01.01.2000
ПБО 17 “Податок на прибуток”
01.01.2001
ПБО 18 “Будівельні контракти”
01.01.2002
ПБО 19 “Об’єднання підприємств”
01.01.2000
ПБО 20 “Консолідована фінансова звітність”
01.01.2000
ПБО 21 “Вплив змін валютних курсів”
01.01.2001
ПБО 22 “Вплив інфляції”
29.03.2002
ПБО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”
01.07.2001
ПБО 24 “Прибуток на акцію”
01.10.2001
ПБО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”
01.04.2000
4. Основні нормативні документи бухгалтерського обліку в Україні
В Україні порядок ведення бухгалтерського обліку регламентується Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”[1] від 16.07.1999 р. № 996-XIV.
Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.
 Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюють Міністерство фінансів, Національний банк, Державне казначейство, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, передбачених законодавством, з метою:
-          створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
-          для удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Закон про бухгалтерський облік визначає, що національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку є основним нормативно-правовим документом у системі регулювання бухгалтерського обліку, який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.
При веденні бухгалтерського обліку згідно з ПБО необхідно також враховувати вимоги інших нормативних документів Міністерства фінансів України:
Ø    “План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” та “Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.11.99р. №291;
Ø    Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000р. №302 “Про примітки до річної фінансової звітності”;
Ø    “Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку”, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. №356;
Ø    Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2001р. №143 “Про кореспонденцію рахунків” та інші (див. Додаток 5.1).
Порядок подання фінансової звітності затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419, згідно з якою строк подання квартальної фінансової звітності (крім зведеної та консолідованої) встановлено на 25 число місяця, наступного за звітним кварталом, а річного – 20 лютого.
Річна фінансова звітність підприємств (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва) включає:
1.                Баланс;
2.                Звіт про фінансові результати;
3.                Звіт про рух грошових коштів;
4.                Звіт про власний капітал;
5.                Примітки до звітів.
Квартальна фінансова звітність є проміжною і об’єктивно не може містити у собі деякі важливі відомості та характеристики річного фінансового звіту. Квартальна фінансова звітність подається користувачам лише у складі Балансу та Звіту про фінансові результати.
Література [першоджерела 1,6; основна 38,39; додаткова 1,3]
Лекція 4. Облік грошових коштів.
1.Облік касових операцій
2.Облік операцій на рахунках у банках
3.Облік інших грошових коштів.
4.Облік цінних паперів
5.Облік розрахунків із дебіторами
1.Облік касових операцій
Для обліку касових операцій і залишку готівки в касі використовується активний  синтетичний грошовий рахунок 30(каса) у розрізі субрахунків. По Д-ту 30 - оприбуткування грошових коштів, а по К-ту 30 - вибуття.
   Бухгалтер на основі перевірених і відпрацьованих звітів касира заповнює Ж/О № 1 по К-ту  30 і відомість № 1 по Д-ту30. Прийом збереження і видача готівки, грошових документів  покладається на касира, з яким підприємство укладає договір про повну матеріальну відповідальність. Відповідальність за дотримання касової дисципліни покладається на керівника підприємства, головного бухгалтера і касира.
2.Облік операцій на рахунках у банках
         Нормативний документ “Інструкція про відкриття рахунків в іноземній і національній валюті” утв. НБУ від 18.12.98р.№ 527
         “Інструкція №7 про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”. утв. НБУ від 2.08.96р.№ 204,ПсБУ 4
          На  оформлення документів для  відкриття рахунка в банку
1.  Заява на відкриття рахунка.
2.  Копія свідчення  про державну реєстрацію в уповноважених органах виконавчої влади
3.  Копія рішення про створення, реорганізацію підприємства, засвідченого нотаріально або органом принявшим таке рішення
4.  Копія документів підтверджуючих  про взяття підприємства на податковий облік.
5.  Копія документів про реєстрацію в пенсійному фонді.
6.  Копія статуту підприємства.
7.  Картку зі зразками підписів керівника підприємства і головного бухгалтера і відбитком печатки (2экз).
8.  Копія документа про реєстрацию в органах соціального страхування
Операції на поточному рахунку оформляються наступними документами:
1.  Чек на одержання грошей готівки служить підставою для одержання готівку з поточного рахунку в касу.
    продолжение
 1 2 3 4 5 6 7    

Удобная ссылка:

Завантажити лекцію безкоштовно
подобрать список литературы


Бухгалтерський облік


Постійний url цієї сторінки:
Лекція Бухгалтерський облік


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.