Бухгалтерський облік та господарська діяльність ТОВ МультикомХолдинг

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Звіт з практики на тему Бухгалтерський облік та господарська діяльність ТОВ МультикомХолдинг

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 0.75 мб.
Мова: український
Розмістив (ла): Рефератік
26.05.2011
1 2 3 4 5 6 7 8    

Зміст


Вступ. 2

1. Характеристика підприємства. 4

2. Штат та структура організації 9

3. Фінансові умови роботи господарства. 11

4. Фінансовий стан господарства. 14

5. Бухгалтерський облік на підприємстві 16

6. Розрахунок собівартості продукції і порядок списання калькуляційних різниць  23

7. Шляхи удосконалення обліку витрат і виходу продукції 26

8. Аналіз виконання плану виробництва соняшника. 29

9. Аналіз і шляхи підвищення прибутковості і рентабельності виробництва соняшника  32

Висновки та пропозиції 34

Література. 37

Додатки. 38Вступ
Сільське господарство є однією із стратегічно важливих галузей: частка агропромислового комплексу у валовому внутрішньому продукті нашої країни становить 20 % .Протягом останнього часу обсяги виробництва сільськогосподарської продукції стабільно зростають, а в окремих випадках перевищують темпи росту у промисловості. Закономірно, що країна, яка хоче бути міцною і незалежною, особливо повинна дбати про власне продовольче забезпечення. Світовою практикою доведено, що відбудову економіки слід починати з сільського господарства. Криза і дестабілізація сільського господарства як невід'ємної складової єдиного народногосподарського комплексу негативно позначається на всіх галузях економіки.

Зерновому господарству і ринку зерна в Україні притаманні регіональні проблеми, пов'язані з різницею між попитом і пропозицією на регіональних ринках, але всі регіони мають стале перевищення попиту над виробництвом фуражного зерна.

Україна є великим виробником соняшникової олії. Але соняшник — виснажлива культура для землеробства, а ринок насіння олійних культур має яскраво виражений регіональний характер. У 1990—1995 рр. спостерігалося збільшення посівних площ соняшнику саме через його високі показники конверсії на олію, незважаючи на великі втрати його від ураження хворобами. Експертна оцінка цих втрат перевищує 27% біологічного врожаю, який є досить низьким. Розробка проектів і стратегії програмованого стимулювання виробництва насіння олійних культур пов'язується з господарствами товарного землеробства степів України. Ринок насіння й олії стрімко перетнув кордони, але, як свідчить аналіз, насіння експортується за низькими цінами, а різниця в цінах переважно залишається у перекупників. Підприємства переробної промисловості не враховували потреби комбікормової промисловості у кормовому білку, джерелом надходження якого є соняшникова макуха. На жаль, ці ресурси використовувались погано, адже 22% соняшникової олії вироблялось, зокрема, методом бензинової екстракції з макухи і йшло на виготовлення розчинників для фарб. Усунення цих та інших втрат основної продукції (олії) і раціональне використання вторинних ресурсів — це основний напрямок формування інвестиційного фонду фінансових ресурсів села.

Сучасна аграрна політика України спрямовується на глибокі соціально — економічні перетворення на селі, на перехід агропромислового виробництва до ринкової економіки.

Першим кроком в цьому напрямі було прийняття Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки, від 3 грудня 2004року.Головним політичним підсумком виконання цього Указу є те, що сільські працівники підтримали аграрну реформу, яка надала їм можливість стати справжніми господарями на селі.

Визначальною віхою для здійснення радикальних перетворень на селі стало прийняття Верховною Радою України в 2006 році нового Земельного кодексу У країни, чим відкрило шлях до остаточного утвердження власності селян на землю.

Завдяки активному реформуванню аграрного сектора за 2006 — 2008 рр. вдалось багато що змінити на краще, а головне - забезпечити стабілізацію ситуації в економіці села. Виробництво сільськогосподарської продукції збільшилось на 23 %, продуктивність праці підвищилась на 60 %, експорт продукції зріс на 70 % . Галузь із збиткової стала прибутковою.

Поряд зі збільшенням виробництва валової продукції в цілому спостерігається і збільшення виробництва соняшника, що відповідає сучасним тенденціям зростання світового виробництва.1. Характеристика підприємства
Товариство з обмеженою відповідальністю “Мультиком–Холдинг”, створено на підставі Законів України “Про підприємництво”, “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства” та Установчого договору про створення Товариства з обмеженою відповідальністю укладеного “10” липня 2004 року між засновниками.

Засновниками ТОВ “Мультиком–Холдинг” (учасники) є особи, що уклали Установчий договір.

Фірмове найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю “Мультиком-Холдинг”

Місце розташування: 332260, Запорізька область, Якимівський район, смт. Якимівка, вул Леніна, 103 кв.18

ТОВ “Мультиком–Холдинг” є юридичною особою згідно з діючим законодавством України. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки, включаючи валютний рахунок, в установах банків, печатку, кутовий штамп, фірмовий знак та інші реквізити,

Підприємство має право від свого ім'я укладати договори набувати майнових і особистих не майнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі і третейському суді.

ТОВ “Мультиком–Холдинг” у своєї діяльності керується діючим законодавством України, Установчим договором і цим Статутом. Внесення змін в Установчий договір та Статут проводиться за рішенням Зборів учасників згідно з діючим законодавством України з подальшою реєстрацією їх в державному реєстраційному органі.

Учасники не відповідають за зобов'язаннями товариства, а товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників. Звернення стягнення на пай учасника у статутному фонді за його власними зобов'язаннями не допускається.

Учасники зазнають збитки у межах своїх внесків. Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями ТОВ “Мультиком–Холдинг” невнесеною частиною вкладу.

Держава не відповідає за зобов'язання ТОВ “Мультиком–Холдинг”, а товариство не відповідає за зобов'язання держави.

Підприємство створено з метою здійснення ринкових взаємовідносин і одержання прибутку шляхом задоволення споживчого ринку України у товарах та послугах за предметом його діяльності, розширення його асортименту, підвищення конкурентноздатності.

До предмета діяльності підприємства відносяться, наступні види діяльності:

-              надання сільськогосподарських послуг (до посівний обробіток ґрунту, післязбиральна доробка насіння зернових та олійних культур, а також з липня 2010 року вводиться в експлуатацію виробничо-технічна лабораторія, тобто будуть надаватися послуги по визначенню якості насіння, встановлення класності зернових культур та ін.)

-              міжнародні та міжміські транспортно-експедиційні послуги;

-              організація та здійснення оптової та роздрібної торгівлі, у тому числі на комісійних підставах, продукції та товарів, як власного, та і не власного виробництва;

-              виробництво та переробка товарів народного споживання та інших товарів;

-              здійснення торгово-закупівельної та посередницької діяльності

Згідно зі своєю метою товариство має право:

-              створювати дочірні підприємства, філії, представництва і інші відокремлені підрозділи. Філії, представництва і інші відокремлені підрозділи діють від імені товариства на підставі затверджених про них положень та доручень, а дочірні підприємства – на підставі установчих документів, затверджених товариством;

-              вступати в договірні відносини з юридичними та фізичними особами, а також бути посередником між ними у зв'язку з виконанням робіт, які відносяться до предмету діяльності;

-              наймати працівників на умовах контрактів та інших умовах встановлених діючим законодавством України; самостійно встановлювати форми, системи та розмір оплати праці та інші види доходу осіб, працюючих по найму;

-              продавати, обмінювати, здавати у оренду, надавати у позику чи в безкоштовне тимчасове користування і передавати безкоштовно підприємствам, організаціям, установам та фізичним особам належні підприємству приміщення, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

-              передавати на договірних засадах матеріальні та грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам, які надаватимуть роботи та послуги для нашого підприємства;

-              користуватися банківськими кредитами на договірній, комерційній основі;

-              реалізувати свою продукцію, товари, послуги, майно за цінами, які встановлюються самостійно чи на договірній основі:

-              відряджати по території України та за її межі працівників товариства і інших підприємств та організацій;

-              організувати тимчасові та підрядні колективи для виконання конкретних робіт на умовах договору підряду.

-              здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, у встановленому діючим законодавством України порядку, включаючи створення сумісних підприємств за участю іноземних інвесторів.

-              входити до складу асоціацій та інших добровільних об'єднань, господарських одиниць, діяльність яких відповідає інтересам ТОВ “Мультиком–Холдинг”.

Відносини товариства з іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами здійснюються на підставі договорів.

Трудовий колектив ТОВ “Мультиком–Холдинг” формується із громадян України та іноземних громадян. Виробничі та трудові відносини, включаючи питання найму та звільнення регулюються діючим законодавством України, Статутом Товариства а також контрактом.

Управління ТОВ “Мультиком–Холдинг” здійснюють:

-              Збори учасників;

-              Директор Товариства.

Вищим органом управління є Збори учасників. Вони складаються з Учасників або їх представників. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника у зборах учасників, повідомивши про це інших учасників. Учасник товариства має право передати свої повноваження у зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника товариства. Збори Учасників обирають свого голову.

До виняткової компетенції Зборів учасників належить:

а) визначення основних напрямків діяльності ТОВ “Мультиком–Холдинг”, затвердження планів і звітів про їх виконання;

б) внесення змін до статуту товариства;

в) обрання, призначення та відкликання членів виконавчого органу і ревізійної комісії;

г) затвердження річних результатів діяльності, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, порядку відшкодування збитків;

д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження положень (статутів) про них;

е) затвердження правил та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури;

є) прийняття ухвали про припинення діяльності, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

ж)      визначення обсягу, форми і порядку внесення Учасником додаткових вкладів, прийняття нових учасників;

з) розв'язання питання про придбання товариством паю учасника; і виключення учасника товариства;

Контроль за діяльністю директора ТОВ “Мультиком–Холдинг” здійснюється ревізійною комісією, що створюється Зборами учасників товариства з їх числа і з представників трудового колективу у кількості 3-ох осіб. Директор не може бути членом ревізійної комісії. Перевірка діяльності директора здійснюється ревізійною комісією за вимогою учасників. Ревізійна комісія складає висновки з річних звітів і балансів.

Майно ТОВ “Мультиком–Холдинг” складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, які належать йому на правах власності, їх вартість відображається у балансі.

Підприємство є власником майна:

-       переданого йому учасниками та засновниками у власність;

-       продукції, яку виробляє у результаті господарської діяльності;

-       одержаних доходів;

-       іншого майна придбаного на підставах, не заборонених законодавством України.

Для забезпечення діяльності, за рахунок вкладів учасників, створюється статутний фонд у розмірі 8000 гривень, (вісім тисяч гривень)

Виробничі фонди господарства в залежності від економічного значення в процесі виробництва, характеру обороту і способу перенесення вартості на створений продукт поділяють на основні й оборотні. При цьому засоби праці - основні фонди, а предмети праці - оборотні фонди.

Основні виробничі фонди - це засоби виробництва, що протягом тривалого часу беруть участь у процесі виробництва, зберігають натурально-речовинну форму і поступово, частинами переносять свою вартість на готовий продукт.

Оборотні виробничі фонди - це засоби виробництва, що цілком використовують протягом одного виробничого циклу, втрачають натурально-речовинну форму і цілком переносять свою вартість на готовий продукт.

    продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8    

Добавить звіт з практики в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Завантажити звіт з практики безкоштовно
подобрать список литературы


Бухгалтерський облік та господарська діяльність ТОВ МультикомХолдинг


Постійний url цієї сторінки:
Звіт з практики Бухгалтерський облік та господарська діяльність ТОВ МультикомХолдинг


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.